ห้องเรียนครูนันทนา

รายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว30243

[ กรณีหยุดพิเศษ 17-31 มกราคม 2565 ]

 

 

๐ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบหมุนเวียนเลือดระบบน้ำเหลือง

 

>> ภาระงานที่ 1
 3.1) กิจกรรมเรื่อง การลำเลียงสารของสิ่งมีชีวิต และ หัวใจ
        ๐ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/4 ที่เรียนวันที่ 17 ,19 มกราคม 2565
        ๐ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/3 ที่เรียนวันที่ 18 , 19 มกราคม 2565

 3.1.1) คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการลำเลียงสารของสิ่งมีชีวิต และ หัวใจ ตามลำดับต่อไปนี้
        ==> อ่านและศึกษาในหนังสือแบบเรียนหน้า 88 - 95
       ==> ศึกษาวิดีโอ
              - เรื่อง การลำเลียงสารของสิ่งมีชีวิต
              - เรื่องหัวใจ

 

 

 

 

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

 

 
  3.2.2) หลังจากการศึกษา วิดีโอ และหนังสือแบบเรียนในหัวข้อ การลำเลียงสารของสิ่งมีชีวิต และหัวใจ แล้ว ให้นักเรียนรวมกลุ่ม 6 คน โหลดใบกิจกรรม 3.1 เรื่อง การลำเลียงสารของสิ่งมีชีวิต และหัวใจ
แต่ละกลุ่มทำใบงานให้เรียบร้อยถ่ายภาพ งานกิจกรรม 3.1 ส่งครูทางไลน์ส่วนตัว

       

 [[ ใบกิจกรรม 3.1 การลำเลียงสารของสิ่งมีชีวิตและหัวใจ]]  

 

 

 

>> ภาระงานที่ 2
 3.1) กิจกรรมเรื่อง หลอดเลือด
        ๐ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/4 ที่เรียนวันที่ 24 ,26 มกราคม 2565
        ๐ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/3 ที่เรียนวันที่ 25 , 26 มกราคม 2565

 3.1.1) คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ หลอดเลือด ตามลำดับต่อไปนี้
        ==> อ่านและศึกษาในหนังสือแบบเรียนหน้า 96
       ==> ศึกษาเอกสารประกอบ PowerPoint เรื่อง หลอดเลือด

โหลดเอกสาร
[[ เอกสารประกอบ PowerPoint เรื่อง หลอดเลือด ]]

              

 
  3.2.2) หลังจากการศึกษา เอกสาร และหนังสือแบบเรียนในหัวข้อ หลอดเลือด แล้ว ให้นักเรียนรวมกลุ่ม 6 คน โหลดใบกิจกรรม 3.2 เรื่อง หลอดเลือด
แต่ละกลุ่มทำใบงานให้เรียบร้อยถ่ายภาพ งานกิจกรรม 3.2 ส่งครูทางไลน์ส่วนตัว

       

 [[ ใบกิจกรรม 3.2 หลอดเลือด ]]  

 

 

 

 

 

าระดีดีที่น่าสนใจ

เฉลยข้อสอบโอเนตชีววิทยา ม.6

เฉลยคำถาม ท้ายบทชีววิทยาหลักสูตร2551

เฉลยคำถามท้ายบทหลักสูตร ปรับปรุง 2560

แบบทดสอบออนไลน์ รายวิชาชีววิทยา

ห้องเรียนครูนันทนา

กลับหน้าหลัก