ห้องเรียนครูนันทนา

 

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(IS1)

1) ให้นักเรียนศึกษาการจัดทำเค้าโครง โครงงานโดยครูผู้สอน นำเสนอประเด็นเนื้อหาที่น่าสนใจ ในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนเลือกประเด็นที่สนใจศึกษา มา 1 เรื่อง เช่น สนใจศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบ คุณสมบัติของดินปั้นจากแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวโพด ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเค้าโครงโครงงาน นักเรียนฝึกทำเค้าโครงงานจากเรื่องที่ครูนำเสนอ ครูตรวจทานเนื้อหาข้อความที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำเค้าโครงในเรื่องเดียวกันคือ การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของดินปั้นจากแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวโพด      จากนั้นครูผู้สอนจัดทำเค้าโครง โครงงานที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางและตัวอย่างในการจัดทำเค้าโครงของเรื่องที่นักเรียนสนใจต่อไป

 

Click ที่นี้เพื่อ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียนเค้าโครง
                                 เรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพดินปั้นจากแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวโพด

(รูปแบบโครงงาน)

==> ปก (doc.) //////// (ไฟล์ pdf.)

==> บทที่ 1- บทที่ 3 (doc.)
///////// (ไฟล์ pdf.)

 

 

1) IS1 ดำเนินการโดยให้นักเรียนเลือกเรื่องที่ตนเองหรือกลุ่มสนใจศึกษา จากนั้นให้นักเรียนเลือกเรื่องที่สนใจที่เป็นปัญหา มาขอคำปรึกษา จากครูประจำรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้ครูผู้สอนช่วย เหลือและชี้แนะ รวมถึงแนะนำในการสืบค้นหาข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการ ศึกษาในหัวข้อที่สนใจ เมื่อได้รับอนุญาตให้ศึกษาในหัวข้อที่นักเรียนนำมาปรึกษาครูประจำวิชาแล้ว ให้ผู้เรียนเขียนข้องมูลลงในในออกแบบการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย (1) ชื่อโครงงาน (2) ขั้นตอนการศึกษาโดยสังเขป (3) วัตถุประสงค์การศึกษา (4) สมมติฐานการศึกษา (ถ้ามี))

 

๐ Click ที่นี้เพื่อ

[ดาวน์โหลดใบออกแบบการศึกษา]

๐ Click เพื่อเข้าศึกษา

[ รายชื่อโครงงานที่น่าสนใจ ]

 

        2) เมื่อครูตรวจสอบใบออกแบบการศึกษา ให้คำแนะนำ นักเรียนปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย ครูให้นักเรียน จัดทำเค้าโครง โครงงานในเรื่องที่ตนเองหรือ กลุ่มสนใจศึกษา ครูผู้สอนคอยให้คำปรึกษาแนะนำ จนได้ผลงาน เค้าโครง 1 เรื่อง

 

ภาระงาน IS1

 

สาระดีดีที่น่าสนใจ

เฉลยข้อสอบโอเนตชีววิทยา ม.6

เฉลยคำถาม ท้ายบทชีววิทยาหลักสูตร2551

เฉลยคำถามท้ายบทหลักสูตร ปรับปรุง 2560

แบบทดสอบออนไลน์ รายวิชาชีววิทยา

ห้องเรียนครูนันทนา

กลับหน้าหลัก