ห้องเรียนครูนันทนา

 

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(IS2)

       1) ให้นักเรียนนำเค้าโครง ในภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านการอนุมัติจากครู ผู้สอนรายวิชา IS1 มานำเสนอต่อครูผู้สอน IS2 ครูผู้สอนรายวิชา IS2 ให้คำแนะนำเพิ่มเติม อาจมีการปรับปรุงเนื้อหา หรือหัวข้อ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับแบบฟอร์ม ที่ครูผู้สอนเตรียมไว้ หากมีความจำเป็นจริง นักเรียน อาจเปลี่ยนเรื่องหรือเสนอเรื่องใหม่ต่อครูผู้สอนได้ จากนั้นครูผู้สอน พิจารณาเป็นรายเรื่องเพื่อให้นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติ ตามที่ได้ระบุไว้ในเค้าโครงในส่วนของบทที่ 3 วิธีการศึกษา

        2) ครูให้ความรู้เกี่ยวกับ การเขียนรายงาน การศึกษาค้นคว้าอิสระ ทั้ง 5 บท ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น ส่วนปก ส่วนเนื้อหา และส่วนท้ายเล่ม จากนั้นให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างการเขียนรายงาน 5 บท ซึ่งอาจเป็นเรื่องต่อยอดจากเค้าโครงที่ได้จัดทำไว้ใน IS1 คือเรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพของดินปั้นจากแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวโพด หรืออาจเป็นตัวอย่างการเขียนรายงานอื่นจากแหล่งเรียนรู้ และผลงานของผู้เรียน ในภาคเรียนที่ผ่านมา

 

Click Link เพื่อ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียนรายงาน 5 บท
เรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพดินปั้นจากแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวโพด
(รูปแบบโครงงาน)

๐ ส่วนปก (doc.)
(ไฟล์ pdf.)

๐ บทที่ 1-บทที่ 5 และส่วนท้ายเล่ม (Doc.)
(ไฟล์ pdf.)

 

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

# รวมแบบในการทำพวงกุญแจจากดินปั้น #

๐ แบบที่ 1

๐ แบบที่ 2

๐ แบบที 3

 

Click Link เพื่อ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียนรายงาน 5 บท
เรื่อง การถนอมเส้นก๋วยจั๊บญวณ
            (รูปแบบงานวิจัยเบื้องต้น)

๐ ปก

๐ บทที่ 1

๐ บทที่ 2

๐ บทที่ 3

๐ บทที่ 4

๐ บทที่ 5

๐ บรรณานุกรม

๐ ภาคผนวก

 

      3) นักเรียนส่งผลงานชิ้นงาน และรายงานเอกสาร 5 เสนอต่อครูผู้สอน จากนั้นนักเรียนออกแบบเพื่อเตรียมนำเสนอ ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าอิสระ ครูให้คำแนะนำและให้ตัวอย่างรูปการนำเสนอที่เหมาะสม

 

๐ ตัวอย่างการนำเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระ (รูปแบบโครงงาน )

 

๐ ตัวอย่างการนำเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระ (รูปแบบการวิจัยเบื้องต้น)

     
 

๐ ขั้นตอนการทำเส้นข้าวเปียก

 

 

         4) นักเรียนนำเสนอผลงานตามนัดหมาย โดยมีตัวอย่างชิ้นงาน และ แผ่นนำเสนอโปรแกรมPowerPoint ประกอบการนำเสนอ 1 ไฟล์ ครูคัดเลือก ผลงานนักเรียนที่ดีเยี่ยม นำเสนอเพื่อยกย่องชมเชย

          

๐ แบบประเมินการนำเสนอ IS2 (doc.)           

๐ แบบประเมินการนำเสนอ IS2 (pdf.)

.........................................................................................

๐ แบบประเมินนำเสนอ IS2 (2/2564) ( doc. )

๐ แบบประเมินนำเสนอ IS2 (2/2564) ( pdf .)

 

สาระดีดีที่น่าสนใจ

เฉลยข้อสอบโอเนตชีววิทยา ม.6

เฉลยคำถาม ท้ายบทชีววิทยาหลักสูตร2551

เฉลยคำถามท้ายบทหลักสูตร ปรับปรุง 2560

แบบทดสอบออนไลน์ รายวิชาชีววิทยา

ห้องเรียนครูนันทนา

กลับหน้าหลัก