การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

อาณาจักรฟังไจ

อาณาจักรสัตว์

    :: ความหลากหลายของสัตว์

    :: สัตว์ที่ไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง

    :: สัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ

    :: แบบฝึกที่ 6.1

    :: แบบฝึกที่ 6.2

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

----------------------๐๐๐--------------------
๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

 

 

อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia)

          ด้วยจำนวนสิ่งมีชีวิตกว่าสองล้านชนิดที่รู้จักกันแล้ว รวมกับที่กำลังรอการค้นพบอีกหลายชนิด สัตว์จัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ที่มีความหลากหลายมากที่สุด เป็นเวลากว่าหนึ่งพันล้านปีที่สัตว์ชนิดต่างๆ มีวิวัฒนาการให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดรูปร่างลักษณะและครรลองชีวิตที่หลากหลาย อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia) จัดเป็นอาณาจักรที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตจำนวนมากมายหลายชนิด และเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมของโลกในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง  สัตว์พบได้ทั้งในแหล่งน้ำจืด น้ำเค็ม และบนบกมีรูปร่างแตกต่างกัน บางชนิดมีขนาดเล็กมาก สัตว์ต่างๆมีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษร่วมกัน

กำเนิดของสัตว์

         นักวิทยาศาสตร์ได้สันนิษฐาน สัตว์น่าจะมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นในช่วงประมาณ 1,000 ถึง 580 ล้านปีที่ผ่านมา แต่พบหลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์น้อยมากอาจเป็นไปได้ว่าสัตว์ที่เกิดขึ้นในยุคแรกๆมีร่างกายที่อ่อนนุ่ม ไม่มีโครงร่างแข็ง จึงไม่ปรากฏร่องรอยในซากดึกดำบรรพ์ แต่จะพบซากดึกดำบรรพ์จำนวนมากในช่วงเวลาประมาณ 540 ล้านปี ระหว่างปลายมหายุคพรีแคมเบรียน และ ตอนต้นของยุคแคมเบรียน โดยซากดึกดำบรรพ์ที่พบในยุคแรกๆเป็นซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ ในไฟลัมไนดาเรีย ที่เหมือนไฮดราในปัจจุบัน และสัตว์ในไฟลัมมอลลัสคา ที่มีลำตัวอ่อนนุ่ม และจากหลักฐานต่างๆ สนับสนุนแนวความคิดที่ว่า สัตว์น่าจะวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษพวกแฟลเจลเลต

ลักษณะของสัตว์

          สัตว์ทุกชนิดมีลักษณะร่วมกันที่ทำให้จัดอยู่ในอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตอาณาจักรเดียวกันนี้ ลักษณะอย่างหนึ่งที่ทำให้สัตว์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นๆ ก็คือการที่มันเคลื่อนที่ได้ อย่างไรก็ตามการเคลื่อนที่ได้คงไม่สามารถใช้ระบุลงไปได้เสมอว่าสิ่งมีชีวิตใดเป็นสัตว์หรือไม่ โดยเฉพาะสำหรับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ เพราะสัตว์หลายชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำเมื่อโตเต็มที่แล้วจะอาศัยอยู่เฉพาะในที่ใดที่หนึ่ง ไม่เคลื่อนที่ไปไหนอีกเลยตลอดชีวิตของมัน ในทางชีววิทยานั้น มีลักษณะสำคัญบางประการที่พอจะใช้บ่งบอกได้ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นสัตว์หรือไม่ ลักษณะเหล่านั้นได้แก่

          1. เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มยูคาริโอตที่มีหลายเซลล์โดยเซลล์ส่วนใหญ่จะยึดเกาะติดกันด้วยโปรตีนคอลลาเจน และเซลล์สัตว์แตกต่างจากเซลล์พืชตรงที่
          เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์
          2. สัตว์มีเนื้อเยื่อประสาทและเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เพื่อทำหน้าที่นำกระแสประสาท และทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้
          3. สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ (heterotrophs) ต้องกินอาหารซึ่งคือสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรืออินทรีย์สารต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการสร้าง
          พลังงานสำหรับการดำรงชีวิต
          4. สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจ
          5. สัตว์สะสมคาร์โบไฮเดรตไว้ในร่างกายในรูปของไกลโคเจน
          6. สัตว์ส่วนใหญ่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และในวัฏจักรชีวิตจะต้องมีระยะหนึ่งที่เป็นการเจริญของเอ็มบริโอ
          7. สัตว์ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ได้ อย่างน้อยก็ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต

 

 

 

 

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ