เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14
                                                            ระบบหายใจ

 

   3.จงใส่เครื่องหมายถูก (/ ) หน้าข้อความที่ถูกต้อง ใส่เครื่องหมายผิด (X ) หน้าข้อความที่ไม่ถูก และขีดเส้นใต้เฉพาะคำ หรือส่วนของข้อความที่ไม่ถูกต้อง  และแก้ไขตัดออกหรือเติมคำหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

ระบบหายใจของมนุษย์

   ตอบ

(  / )

3.1 บริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดของมนุษย์คือถุงลม

( /  )

3.2 ท่อลม หลอดลม และหลอดลมฝอย ส่วนต้นของระบบหายใจมีกระดูกอ่อนค้ำจุน เพื่อป้องกันการแฟบของท่อ

( X )

3.3 ถ้ากะบังลมทะลุจะทำให้การหายใจเข้า และหายใจออกลึก

     แก้ไขเป็น ตื้น (ได้รับอากาศน้อยกว่าปกติ)

 

( X )

3.4 ขณะหายใจปกติความดันอากาศและปริมาตรของอากาศ ภายในปอดมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อกะบังลม และกล้ามเนื้อหน้าท้อง

     แก้ไขเป็น กล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอก

 

(  /  )

3.5 ในการหายใจเข้า กระบังลมเคลื่อนที่ต่ำลง จากการหดตัวของกล้ามเนื้อกระบังลม และกระดูกซี่โครงยกสูงขึ้นจากการหดตัวของกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอก ทำให้ปริมาตรในช่องอกเพิ่มขึ้น ความดันภายในปอดลดลง

(  /  )

3.6 การหายใจออกอย่างแรง (forced breathing) จะมีการหดตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้อง และกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบในมาทำงานร่วมกัน

( X )

3.7 การหายใจเข้าและการหายใจออก เกิดขึ้นได้อย่างเป็นจังหวะสม่ำเสมอในยามหลับและตื่น เนื่องจากการควบคุมของสมองส่วนไฮโพทาลามัส

     แก้ไข้เป็น พอนส์และเมดัลลาออบลองกาตา

 

( /  )

3.8 การกลั้นหายใจขณะดำน้ำ ส่วนของสมองที่ทำหน้าที่เพิ่มขึ้นคือเซรีบรัลคอร์เทกซ์และไฮโพทาลามัส

( /  )

3.9 การหายใจช่วยรักษาดุลยภาพของ กรด-เบส ในร่างกายโดยการขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ออก

( /  )

3.10 การหายใจช่วยรักษาดุลยภาพของ กรด-เบส ในร่างกายโดยการขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ออก

 

 

หน้าหลัก ......<<<< ก่อนหน้า...........ถัดไป >>>>อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม4.กรุงเทพ:สกสค.2562.