เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14
                                                            ระบบหายใจ

 

 

 4. จากแผนภาพการแลกเปลี่ยนแก๊ส จงเติมคำลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

  ตอบ

 

 

หน้าหลัก ........<<<< ก่อนหน้า..............ถัดไป >>>>อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม4.กรุงเทพ:สกสค.2562.