เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14
                                                            ระบบหายใจ

 

6. กราฟแสดงปริมาตรของอากาศในปอดขณะหายใจเข้าและหายใจออกปกติ และขณะหายใจเข้าและหายใจออกเต็มที่ของมนุษย์ จากกราฟที่ลูกศรชี้ (<-----> ) กล้ามเนื้อกะบังลมและกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และจะส่งผลอย่างไร

   ตอบ
          กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัวทำให้กระบังลมเคลื่อนที่ลง กล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอกหดตัวทำให้กระดูกซี่โครงยกสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาตรของช่องอกเพิ่มขึ้น  ความดันอากาศ ภายในปอดลดลง ทำให้อากาศภายนอกไหลเข้าสู่ปอด เกิดการหายใจเข้า

 

หน้าหลัก .............<<<< ก่อนหน้า..............ถัดไป >>>>อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม4.กรุงเทพ:สกสค.2562.