BEHAVIOR
 
 

Change language :: Thai / English

หน้าหลัก

กลไกการเกิดพฤติกรรม

พฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่กำเนิด
     :: โอเรียนเตชัน
     :: รีเฟล็กซ์
     :: รีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง
     
พฤติกรรมการเรียนรู้
     :: Habituation
     :: Imprinting
     :: Trial and Error
     :: Conditioning
     :: Reasoning

พฤติกรรม กับพัฒนาการ
    ของระบบประสาท


การสื่อสารระหว่างสัตว์
     :: การสื่อสารด้วยท่าทาง
     :: การสื่อสารด้วยเสียง
     :: การสื่อสารด้วยการสัมผัส
     :: การสื่อสารด้วยสารเคมี

เฉลยคำถามท้ายบท


 

การสื่อสารระหว่างสัตว์ ( Communication )

         การสื่อสารระหว่างสัตว์  เป็นพฤติกรรม  สัญญาณ หรือสารเคมี ที่สัตว์ตัวหนึ่งแสดงออก หรือ ส่งออกไปแล้ว มีผลต่อพฤติกรรมของ สัตว์ชนิดเดียวกันอีกตัว หรือหลายตัว ที่ได้รับสัญญาณแล้วมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเป็นการสื่อสารระหว่างสัตว์ชนิดเดียวกัน  อาจเรียกอีกอย่างว่าพฤติกรรมทางสังคม (Social  behavior)
ในสัตว์ทุกชนิดจะมีพฤติกรรมนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่า ถ้าเป็นสัตว์ที่อยู่เป็นฝูงหรืออยู่เป็นกลุ่ม กระบวนการสื่อสารจะเห็นได้ชัดเจน ซับซ้อน และแน่นอน  เช่นในปลวก มด ผึ้ง และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื่องจากสัตว์เหล่านี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำ จึงจำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารกันเสมอ ประโยชน์ของการสื่อสารระหว่างสัตว์มากมายแต่ที่เห็นได้ชัด คือมีส่วนช่วยในการเกี้ยวพาราสี เพื่อการสืบพันธุ์

ฝูงนกฟลามิงโก้

 

ฝูงปลวก

 

ฝูงผึ้ง

 

 

   

เรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ