ไปที่หน้าเวบนานาไบโอ

 

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ทางชีววิทยา

 

เนื้อเยื่อพืช

  => ใบกิจกรรม เรื่อง เนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อเจริญ

โครงสร้างหน้าที่ของราก

โครงสร้างหน้าที่ของลำต้น

โครงสร้างหน้าที่ของใบ

การคายน้ำของพืช

พฤติกรรม

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

การหาความหนาแน่นโดยการสร้าง Quadrant

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ลิพิด (Lipid)

ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์สิ่งมีชีวิต

เอนไซม์ (Enzyme)

การถ่ายทอดอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสง

กิจกรรม ทดสอบสมบัติของน้ำดี

๐ กิจกรรม แบบจำลองโครงสร้างหมู่เลือดระบบ ABO

 

 

 

 
 

พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ช่องทางติดตามผลงงานทาง Youtube ::