root banner
 
 
 

๐ โครงสร้างหน้าที่ของพืชดอก

    :: เนื้อเยื่อพืช
    :: เนื้อเยื่อเจริญ
    :: เนื้อเยื่อถาวร

อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะของพืช 

    :: โครงสร้างและหน้าที่ของราก
         >> โครงสร้างของราก    
         >> การเจริญขั้นที่สองของราก
         >> ประเภทของราก
    :: โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น
         >> โครงสร้างของลำต้น
         >>  ประเภทของลำต้น
         >> การเจริญขั้นที่สองของลำต้น  
    :: โครงสร้างและหน้าที่ของใบ

การแลกเปลี่ยนก๊าซและการคายน้ำของพืช

๐ การลำเลียงน้ำของพืช

๐ การลำเลียงสารอาหารของพืช

๐ การลำเลียงอาหารของพืช
    :: การเคลื่อนย้ายอาหารในพืช
    :: กระบวนการลำเลียงอาหาร

เฉลยคำถามท้ายบท

กลับหน้าหลัก

 

 

การเจริญเติบโตขั้นที่ 2 หรือ การเจริญทุติยภูมิของรากพืชใบเลี้ยงคู่

         เป็นการเจริญเติบโตที่ทำให้ รากมีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากมีการสร้างเนื้อเยื่อถาวรเพิ่มเติม จากการแบ่งเซลล์ของเนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง คือ วาสคิวลาร์แคมเบียมกับ คอร์กแคมเบียม โดยเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างเปลี่ยนสภาพมาจากเซลล์ ในเนื้อเยื่อถาวรบางบริเวณของราก ทำให้เกิดกลุ่มของเนื้อเยื่อลำเลียงเพิ่มขึ้น โดยเนื้อเยื่อลำเลียงที่เกิดจากการเจริญในขั้นทุติยภูมิ
เรียกว่าโฟลเอ็มทุติยภูมิ (Secondary phloem) และ ไซเล็มทุติยภูมิ (Secondary xylem) ดังนั้นเซลล์ที่อยู่ห่างจาก
วาสคิวลาร์แคมเบียมมากกว่าจะเป็นเซลล์ที่มีอายุมากกว่า เซลล์ที่อยู่ใกล้วาสคิวลาร์แคมเบียม (Vascular cambium)
ส่วนเนื้อเยื่อคอร์กของรากเกิดจาก เนื้อเยื่อบริเวณเพอริไซเคิล (Pericycle) เปลี่ยนสภาพมาเป็นคอร์กแคมเบียม (Cork cambium) แล้วสร้างเนื้อเยื่อคอร์กแทนเนื้อเยื่อผิวเดิม

       ในรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวไม่พบการเจริญเติบโตระยะทุติยภูมิ

root

ภาพ เปรียบเทียบรากที่มีการเจริญขั้นปฐมภูมิ กับรากที่มีการเจริญในระยะทุติยภูมิ


สรุปการเจริญทุติยภูมิของราก

     1. เกิดจากการเนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง ชนิด วาสคิวลาร์แคมเบียม กับ คอร์กแคมเบียม
     2. โดยวาสคิวลาร์แคมเบียมเกิดจากการเปลี่ยนสภาพมาจากเนื้อเยื่อระหว่างไซเล็มขั้นที่ 1 กับโฟลเอ็มขั้นที่ 1
     3. วาสคิวลาร์แคมเบียมแบ่งเข้าข้างในเจริญไปเป็นไซเล็มขั้นที่ 2 แบ่งตัวออกด้านนอก เจริญไปเป็นโฟลเอ็มขั้นที่ 2
     4. เนื้อเยื่อส่วนเพอริไซเคิลสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อเยื่อเจริญคอร์กแคมเบียม และ ทำหน้าที่สร้างเนื้อเยื่อคอร์กแทนเนื้อเยื่อผิวเดิมได้

root

ภาพ รากที่มีการเจริญในระยะทุติยภูมิ (Secondary growth)

 

 


จัดทำโดย
ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ