banner leave
 
 

๐ โครงสร้างหน้าที่ของพืชดอก

    :: เนื้อเยื่อพืช
    :: เนื้อเยื่อเจริญ
    :: เนื้อเยื่อถาวร

อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะของพืช 

    :: โครงสร้างและหน้าที่ของราก
         >> โครงสร้างของราก    
         >> การเจริญขั้นที่สองของราก
         >> ประเภทของราก
    :: โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น
         >> โครงสร้างของลำต้น
         >>  ประเภทของลำต้น
         >> การเจริญขั้นที่สองของลำต้น  
    :: โครงสร้างและหน้าที่ของใบ
          >> โครงสร้างของใบ
          >> ใบเดี่ยวใบประกอบ
          >> โครงสร้างภาคตัดขวางของใบ
          >> ใบที่เปลี่ยนไปทำหน้าที่พิเศษ
การแลกเปลี่ยนก๊าซและการคายน้ำของพืช

๐ การลำเลียงน้ำของพืช

๐ การลำเลียงสารอาหารของพืช

๐ การลำเลียงอาหารของพืช
    :: การเคลื่อนย้ายอาหารในพืช
    :: กระบวนการลำเลียงอาหาร

เฉลยคำถามท้ายบท

กลับหน้าหลัก

 

ใบ ( Leaves )

        เป็นอวัยวะที่เจริญออกไปบริเวณด้านข้างโดยมีตำเหน่งอยู่ที่ข้อปล้องของต้นและกิ่งใบส่วนใหญ่จะมีสีเขียวของคลอโรฟิลล์
แต่ใบพืชบางชนิดจะมีสีแดงหรือ สีม่วง เนื่องจากมีสารสีอื่นๆ เช่น แอนโทไซยานิน (anthocyanin) หรือ แคโรทีนอยด์(Carotenoid) มากกว่าคลอโรฟิลล์จึงทำให้ใบมีสีอื่นมากกว่าสีเขียว รูปร่างและขนาดของใบแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช หน้าที่หลักของใบ คือ การสังเคราะห์แสง การหายใจ และ การคายน้ำ

ส่วนประกอบของใบ
ส่วนประกอบของใบมี 3 ส่วนคือ
          1. แผ่นใบ ( blade หรือ lamina )
          2. ก้านใบ ( petiole )
          3. หูใบ ( stipule )

leave

ภาพ ส่วนประกอบของใบ

     1.แผ่นใบ ( blade หรือ lamina )
          มักแผ่ออก มีขนาด และรูปร่างต่างกัน ที่แผ่นใบจะพบ เส้นใบ ( vein ) และ เส้นกลางใบ ( midrib ) โดยเส้นกลางใบจะต่อ เนื่องกับก้านใบ จากเส้นกลางใบแยกออก เป็นเส้นใบ ซึ่งจะแยกแขนงออกไปอีกเป็นเส้นแขนงใบ หรือเส้นใบย่อย( vienlet ) 

    การเรียงของเส้นใบ ( venation )
         1) เส้นใบแบบขนาน ( parallel venation )พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว แบ่งเป็น
              a. เรียงตามยาวของใบ (plamately parallel venation)
              b. เส้นใบขนานกันตามขวางของใบ ( pinately parallel venation )

a. ใบไผ่
b. ใบมะพร้าว
ภาพ เส้นใบขนานเรียงตามยาวของใบ (plamately parallel venation)

ภาพ เส้นใบขนานกันตามขวางของใบ (pinately parallel venation)

 

          2) การเรียงตัวของเส้นใบแบบตาข่าย ( netted หรือ recticulated venation ) พบในพืชใบเลี้ยงคู่ ซึ่งมี 2 แบบคือ
               a. ตาข่ายแบบขนนก ( pinnately netted venation )
               b. ตาข่ายแบบรูปมือ ( palmately netted venation )

 ซ้าย ตาข่ายแบบขนนก
ขวา ตาข่ายแบบรูปมือ

     2. ก้านใบ ( petiole )
          ติดกับแผ่นใบ ตรงฐานใบ ยกเว้นบางชนิดก้านใบติดตรงกลางหรือตรงด้านในของแผ่นใบ ก้านใบ สั้นบ้าง ยาวบ้าง หรือไม่มีก้านใบเลย เรียก sessile leaf ก้านใบโดยมากมีลักษณะกลม ใบพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด ก้านใบแผ่หุ้มลำต้นเรียกกาบใบ ( leaf sheath )

กาบใบ

ภาพ ก้านใบ

ภาพ กาบใบ

     3. หูใบ ( stipule )
          เป็นระยางค์ อยู่ตรงโคนก้านใบ ถ้าเป็นหูใบของใบย่อย ( leaflet ) เรียกหูใบย่อย ( stiple ) หูใบมีลักษณะเป็นริ้ว หนามหรือต่อมเล็ก ๆ ส่วนใหญ่มีสีเขียว หูใบมีรูปร่างขนาดและสีต่างกัน

หูใบ stipule

ภาพ หูใบ (Stipule)

การจัดเรียงของใบบนต้น ( leaf arrangment )

     ใบที่ออกมาจากส่วนของลำต้น แบ่งออกได้กว้าง ๆ 3 แบบคือ
          1. แบบสลับ ( alternate หรือ spiral )
          2. แบบตรงข้าม ( opposite )
          3. แบบวง ( whorled )

ใบเรียงตัวแบบสลับ

ใบเรียงตัวแบบตรงกันข้าม

ใบเรียงตัวแบบวงจัดทำโดย
ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ