หน้าหลัก สื่อการสอน วิจัย/โครงงาน พัฒนาบุคลิกภาพ มุมผ่อนคลาย  
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อนวัตกรรมและความรู้ใหม่ๆได้ที่นี้ มุมความรู้.ติดต่อครูนันทนา สำเภา 089-7676260 ไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกรายการ
 
   
วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาสื่อโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกาย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนกับการสอนแบบปกติ