banner leave
 
 

๐ โครงสร้างหน้าที่ของพืชดอก

    :: เนื้อเยื่อพืช
    :: เนื้อเยื่อเจริญ
    :: เนื้อเยื่อถาวร

อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะของพืช 

    :: โครงสร้างและหน้าที่ของราก
         >> โครงสร้างของราก    
         >> การเจริญขั้นที่สองของราก
         >> ประเภทของราก
    :: โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น
         >> โครงสร้างของลำต้น
         >>  ประเภทของลำต้น
         >> การเจริญขั้นที่สองของลำต้น  
    :: โครงสร้างและหน้าที่ของใบ
          >> โครงสร้างของใบ
          >> ใบเดี่ยวใบประกอบ
          >> โครงสร้างภาคตัดขวางของใบ
          >> ใบที่เปลี่ยนไปทำหน้าที่พิเศษ
การแลกเปลี่ยนก๊าซและการคายน้ำของพืช

๐ การลำเลียงน้ำของพืช

๐ การลำเลียงสารอาหารของพืช

๐ การลำเลียงอาหารของพืช
    :: การเคลื่อนย้ายอาหารในพืช
    :: กระบวนการลำเลียงอาหาร

เฉลยคำถามท้ายบท

กลับหน้าหลัก

 

ใบเดี่ยว และ ใบประกอบ

        การจำแนกใบ ตามจำนวนใบในหนึ่งก้านใบ สามารถแบ่งใบได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ดังนี้
         1.  ใบเดี่ยว( Simple leaf ) คือใบที่มี 1 แผ่นใบบนหนึ่งก้านใบ เช่น ใบมะม่วง ใบสัก ใบโพธิ์ ใบมะละกอ ใบฝรั่ง

ใบมะละกอ ใบฝรั่ง

ใบมะละกอ

ใบฝรั่ง

ใบสัก ใบมะม่วง

ใบสัก

ใบมะม่วง


         2. ใบประกอบ (Compound leaf ) คือ ใบที่มีแผ่นใบมากกว่าหนึ่งแผ่น ที่เกิดบนก้านใบอันเดียวกัน แต่ละใบ เรียกว่าใบย่อย ( leaflet ) ก้านของใบย่อยเรียกว่า petiolule หรือ petiolet ใบประกอบแบ่งเป็น
             
              2.1ใบประกอบแบบขนนก ( pinnately compound leaf )
                     มีใบย่อยออก 2 ข้างของแเกนกลาง ( rachis) ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อกับก้านใบ ใบประกอบมีใบย่อยออกแกนกลาง 2 ครั้ง เรียกใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ( bipinnately compound leaf ) แกนของใบประกอบใบย่อยแยกออกจากแกนกลาง นี้เรียก rachilla พืชบางชนิดมีใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น (tripinnately compound leaf) คือมีการแตกแขนงของใบ ย่อยเช่นเดียวกับใบประกอบแบบขนนกสองชั้นแต่เพิ่มมาอีก หนึ่งชั้น

ใบประกอบ

ภาพ ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว

 

ใบขี้เหล็ก ใบสะเดา

ใบขี้เหล็ก
ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว

ใบสะเดา
ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว

 

ใบกระถิน

ภาพ ใบกระถินใบประกอบขนนกสองชั้น


ภาพ ใบประกอบขนนกสามชั้น

 

              2.2 ใบประกอบแบบรูปมือ ( palmately compound leaf )                     
                    คือใบประกอบที่มีใบย่อยทุกใบออกมาจากตำเหน่งเดียวกันตรงปลายก้านใบ ใบประกอบแบบนี้ถ้ามี 3 ใบย่อยเรียก trifoliolate ถ้ามี 4 ใบเรียก quadrifoliolate และถ้ามีใบย่อยมากกว่านี้เรียก polyfoliolate trifoliolate อาจเป็นใบประกอบแบบขนนกถ้ามี rachis

ใบประกอบรูปมือ

ภาพ ใบประกอบแบบรูปมือ

 

         วิธีอื่นๆที่ใช้ในการสังเกตใบเดี่ยว และ ใบประกอบ         
          1. ใบเดี่ยวจะมีตาข้าง ( arillary bud ) หรือ ตายอด ( terminal bud )
          2. อาศัยดูความอ่อนแก่ของใบ ถ้าเป็นใบประกอบใบย่อยจะอ่อน และ แก่พร้อม ๆ กัน แต่ถ้าเป็นกิ่งของใบเดี่ยว ใบตอนโคนจะแก่กว่าใบตอนปลายกิ่ง เช่น ใบมะยมจะมีส่วนที่คล้ายใบประกอบ แต่หากดูการเจริญของใบพบว่าใบบริเวณโคนจะแก่ก่อนใบที่อยู่ส่วนปลายจึงจัดใบมะยม เป็นใบเดี่ยวเป็นต้น

ใบมะยม ใบมะขาม

ใบมะยม ตัวอย่างใบเดี่ยว

ใบมะขาม ตัวอย่างใบประกอบ


 


จัดทำโดย
ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ