หัวข้อ

๐ แป้ง

ชนิดของแป้ง

ลักษณะของเม็ดแป้ง

องค์ประกอบของแป้ง

สมบัติการดูดซับน้ำของแป้ง

สมบัติความหนืดของแป้ง

สมบัติเจลาติไนเชซันของแป้ง

การคืนตัวของแป้งสุก รีโทรเกรเดชัน 

แหล่งอ้างอิง

แหล่งอ้างอิง

 

๐ พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์ (2553) Retrogradation/รีโทรเกรเดชัน. [ออนไลน์ ].
เข้าถึงได้จาก http:/www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0591/retrograd ation.
(วันที่สืบค้น 27 กุมภาพันธ์ 2563)

๐ สุทธินี  สีสังข์ (2563).คุณสมบัติของแป้งที่มีผลต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ.[ออนไลน์ ].เข้าถึงได้จาก
: https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200722153849_1_file.pdf
(วันที่สืบค้น 22 ธันวาคม 2563)

๐ สุนัดดา โยมญาติ (2560).แป้งอะไรใช้ทำขนม.[ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก :
http://biology.ipst.ac.th/?p=3266 (วันที่สืบค้น 11 กรกฎาคม 2562)

๐ Luallen, T. 2004. Starch as an Ingredient: Manufacture and Applications. In: A.C. Eliasson
(ed.). Starch in Food: Structure, Function and Applications. Woodhead Publishing
Limited, Cambridge. pp. 393-424.

๐ Sander, J.P.M. (1996). Starch Crop Selection and Breading. In Advanced Post-Academic
Course on Tapioca Starch Technology (I). 22−26 January and 19−23 February 1996. Asian  
Institute of Technology Center Bangkok.

๐ Singh, N., D. Chawla and J. Singh. 2004. Influence of acetic anhydride on physicochemical,
morphological and thermal properties of corn and potato starch. Food Chemistry 86:
601-608.

๐ Sulaiman, R. 2011. Estination of kinetic parameters in a corn starch viscosity model at
different amylose contents. A Dissertation Submitted to Michigan State University In
partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy
Biosystems Engineering Food Science.

๐ Swinkels, J.J.M. 1985. Composition and properties of commercial native starches.
Starch/Stärke 37: 1-5.

๐ Taggart, P. 2004. Starch as an Ingredient: Manufacture and Applications. In: A.C. Eliasson
(ed.). Starch in Food: Structure, Function and Applications. Woodhead Publishing
Limited, Cambridge. pp. 382-390.

๐ Tester, R.F., J. Karkalas and X. Qi. 2004. Starch-composition, fine structure and architecture.
Journal of Cereal Science 39: 151-165.

 

 

๐ บทความที่น่าสนใจ ๐

[ การทำเส้นก๊วยจั๊บญวน ]

[ แก้ปัญหานอนไม่หลับโดยไม่ต้องพึ่งยา ]

[ลงทุนกับกองทุน LTF ช่วยลดหย่อนภาษี]

[กฏเหล็กของคนที่อยากผอมด้วยมะนาว]

[พลังแห่งความคิด]

[ความสุข]

[สรรหามาฝากว่าด้วยคนมีเสน่ห์]

 

 

๐ [ภาพมายา]

๐ [ทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างไรให้สนุก]

๐ [เมนูแนะนำจากต้นอ่อนทานตะวันงอก]