รู้ไว้ห่างไกลโรค

 

จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

จุลินทรีย์

ประเภทของจุลินทรีย์

    :: ไวรัส

    :: แบคทีเรีย

    :: สาหร่ายเซลล์เดียว

    :: โพรโทซัว

    :: รา

โรคที่เกิดจากจุลินทรีย์

    :: โรคติดเชื้อทางระบบหายใจ

    :: โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธุ์

    :: โรคติดเชื้อทางการกินอาหาร

    :: โรคติดเชื้อที่นำโดยแมลงหรือสัตว์

 

โรคติดต่ออุบัติใหม่

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัส

๐ โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดโพรโทซัว

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากพรีออน

 

การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค

การเสริมสร้างสุขภาพ

การสร้างกำลังใจปกป้องสุขภาพ

การใช้หลักพุทธธรรมปกป้องสุขภาพ

 

 

   

โรคที่เกิดจากจุลินทรีย์

         โรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่า โรคติดเชื้อ (Infectious disease) ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อโรค หลายชนิดคือ แบคทีเรีย, ไวรัส, รา, โปรโตซัว, มัยโคพลาสมา (mycoplasma), คลามัยเดีย (chlamydia) และเชื้อริคเกตเซีย (rickettsia) ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้มีวิธีการติดต่อเข้าสู่คน ซึ่งเป็นโฮสต์ได้หลายวิธีแตกต่างกัน ตามชนิดของเชื้อซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆ คือ

          1. โรคติดเชื้อทางระบบหายใจ
          2. โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และการถ่ายเลือด
          3. โรคติดเชื้อทางการกินอาหารและน้ำดื่ม
          4. โรคติดเชื้อที่นำโดยแมลงหรือสัตว์