รู้ไว้ห่างไกลโรค

 

จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

จุลินทรีย์

ประเภทของจุลินทรีย์

    :: ไวรัส

    :: แบคทีเรีย

    :: สาหร่ายเซลล์เดียว

    :: โพรโทซัว

    :: รา

โรคที่เกิดจากจุลินทรีย์

    :: โรคติดเชื้อทางระบบหายใจ

    :: โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธุ์

    :: โรคติดเชื้อทางการกินอาหาร

    :: โรคติดเชื้อที่นำโดยแมลงหรือสัตว์

 

โรคติดต่ออุบัติใหม่

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

     :: โรคไข้กาฬหลังแอ่น

     :: โรคติดเชื้อเสร็พโตค็อกคัสซูอิส

     :: โรคทูลารีเมีย

     :: โรคเมลิออยโดซิส

     :: โรคแอนแทรกซ์

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัส

     :: โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน รุนแรง

     :: ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

     :: ไข้หวัดนก

     :: ไข้เลือดออกอีโบลา

     :: ไข้เลือดออกมาร์เบอร์ก

     :: ไข้ปวดข้อยุงลาย

     :: โรคมือเท้าปากจาก Enterovirus71

     :: โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์และเฮนดรา

๐ โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดโพรโทซัว

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากพรีออน

 

การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค

การเสริมสร้างสุขภาพ

การสร้างกำลังใจปกป้องสุขภาพ

การใช้หลักพุทธธรรมปกป้องสุขภาพ

 

 

   

การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค

         การสร้างกำลังใจที่เป็นพลังส่งเสริมและปกป้องสุขภาพ

         สุขภาพเป็นหนึ่งในแนวคิดหลักในศาสตร์ทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตซึ่งมีอยู่ 4 องค์ประกอบ คือ คน สิ่งแวดล้อม สุขภาพและการพยาบาล การส่งเสริมและปกป้องสุขภาพเป็นแนวคิดที่ชาญฉลาดเพราะเป็นการจัดการให้สุขภาพแข็งแรง มีโอกาสเจ็บป่วยน้อยลง ซึ่งถือได้ว่าเป็นมงคลชีวิต ดังพุทธภาษิตที่ว่าอโรคยา ปรมาลาภา คือ ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

         นอกจากความเป็นผู้ที่ชาญฉลาด และเป็นผู้ที่เจริญที่สามารถส่งเสริมและปกป้องสุขภาพให้แข็งแรงและห่างไกลความเจ็บป่วยแล้ว ผลที่ตามมายังส่งผลให้สังคมนั้นเจริญ เศรษฐกิจดี ไม่เป็นภาระ ไม่เป็นที่กังวลใจของบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเป็นตัวอย่าง เป็นพลังของครอบครัว กลุ่มและชุมชนอีกด้วย

         จากฐานคิดการสร้างกำลังใจ ที่ทำให้คุณพากเพียรส่งเสริมและปกป้องสุขภาพของคุณได้ คุณจึงได้เห็นคุณค่าในความชาญฉลาดของคุณ ความเป็นผู้ที่เจริญ ความเป็นผู้ที่ตั้งใจดีที่จะดูแลตน และเป็นแบบอย่างการดูแลตนให้แข็งแรง ไม่เป็นภาระของคนที่คุณรัก ได้มีโอกาสสร้างความดี เพราะเป็นแบบอย่างการปกป้องสุขภาพ อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่าย ค่าการดูแลรักษา ไม่ก่อภาระพึ่งพาในประเด็นที่สามารถป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพได้

         ความเอื้ออาทร ความศรัทธา และแนวคิดข้างต้นสามารถ พลักดันให้ตัวของคุณมีพลังปฏิบัติตน เพื่อปกป้อง และส่งเสริมสุขภาพได้แล้ว การมีระบบสนับสนุนในสังคมจะเสริมให้เกิดการปฏิบัติได้ง่าย เช่น ในปัจจุบันนี้มีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ  เน้นสร้างนำซ่อมอย่างเชิงรุกเพราะตระหนักรู้ คุณค่าของสุขภาพที่แข็งแรง เจ็บป่วยน้อยที่อาศัยปัจจัยพฤติกรรมสุขภาพที่เน้นการส่งเสริมและปกป้องสุขภาพ ที่ช่วยให้สังคมมีความเจริญ ลดโอกาสสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษาจึงเป็นผลดีต่อประเทศชาติทั้งปัจจุบันและอนาคตได้

        จากฐานคิดข้างต้น ทำให้เกิดความรับผิดชอบแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขภาพและรับรู้
ปัจจัยความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยตลอดจนความตระหนักต่อผลกระทบที่ก่อความเสียหายสูงจากการเจ็บป่วย
 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและปกป้องสุขภาพ โดยจำเป็นต้องสร้างโอกาสให้บุคคลได้รู้ความหมาย
สุขภาพ รู้การปกป้อง ส่งเสริมและดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง

        เมื่อบุคคลมีฐานคิด มีความเชื่อ ความศรัทธา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักรู้ในคุณค่าการสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ ตระหนักในผลกระทบของการเจ็บป่วยโดยเฉพาะที่ป้องกันได้โดยอาศัยการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ และตัดสินใจปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นได้แล้ว การขยายผลเป็นกลุ่มปฏิบัติพร้อมเสนอผลในการส่งเสริมและปกป้องสุขภาพสู่ชุมชนในเชิงรูปธรรม จะเป็นโอกาสสร้างสุขภาพและสร้างความเจริญให้ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ในที่สุด

         ดังนั้นวิถีการสร้างกำลังใจ และกำหนดทิศทางการขยายผลเพื่อส่งเสริมและปกป้องสุขภาพจึงเป็น
เป้าหมายหลักของบุคคลทุกคนที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจจนบังเกิดผลต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป

ปัจจัยสร้างพลังส่งเสริมและปกป้องสุขภาพ

  1. ทบทวนฐานคิดและจิตวิญญาณการรับผิดชอบ ความเชื่อ ความศรัทธาการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
  2. มีนโยบายสนับสนุนจากระบบบริการสุขภาพ  เน้นสร้างนำซ่อม
  3. ชุมชนกำหนดเป็นพฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติ
  4. แสวงหาและจัดโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
  5. สร้างเครือข่ายระดับครอบครัว ชุมชน สังคม สร้างและปกป้องสุขภาพ