รู้ไว้ห่างไกลโรค

 

จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

จุลินทรีย์

ประเภทของจุลินทรีย์

    :: ไวรัส

    :: แบคทีเรีย

    :: สาหร่ายเซลล์เดียว

    :: โพรโทซัว

    :: รา

โรคที่เกิดจากจุลินทรีย์

    :: โรคติดเชื้อทางระบบหายใจ

    :: โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธุ์

    :: โรคติดเชื้อทางการกินอาหาร

    :: โรคติดเชื้อที่นำโดยแมลงหรือสัตว์

 

โรคติดต่ออุบัติใหม่

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

     :: โรคไข้กาฬหลังแอ่น

     :: โรคติดเชื้อเสร็พโตค็อกคัสซูอิส

     :: โรคทูลารีเมีย

     :: โรคเมลิออยโดซิส

     :: โรคแอนแทรกซ์

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัส

     :: โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน รุนแรง

     :: ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

     :: ไข้หวัดนก

     :: ไข้เลือดออกอีโบลา

     :: ไข้เลือดออกมาร์เบอร์ก

     :: ไข้ปวดข้อยุงลาย

     :: โรคมือเท้าปากจาก Enterovirus71

     :: โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์และเฮนดรา

๐ โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดโพรโทซัว

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากพรีออน

 

การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค

การเสริมสร้างสุขภาพ

การสร้างกำลังใจปกป้องสุขภาพ

การใช้หลักพุทธธรรมปกป้องสุขภาพ

 

 

   

การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค

         การใช้หลักพุทธธรรมเป็นพลังส่งเสริมและปกป้องสุขภาพ

         การกระทำใดๆ จะประสบผลสำเร็จได้ต้องมีกลยุทธ์ และความสำเร็จต้องอยู่ได้อย่างสมดุล เป็นไปได้พอเหมาะพอดี จึงจะเป็นประโยชน์โดยแท้ หลักพุทธธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติสิ่งต่างๆ ได้อย่างสมดุล คือ พละ 5 ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา โดย การมีศรัทธา ต้องมีปัญญาเป็นตัวหนุน เพราะศรัทธาคือความเชื่อ ซึ่งมีข้อดีคือทำให้จิตมีพลัง ทำอะไรก็มีกำลัง ถ้าหมดศรัทธาก็หมดแรง ไม่สามารถปฏิบัติได้ แต่ถ้าศรัทธาแรงกล้า ไม่มีปัญญามาหนุน จะเกิดปัญหางมงาย หลงใหลได้ เมื่อมีปัญญามาหนุนก็จะกระทำอย่างมีเหตุผล พอเหมาะพอดี ถ้ามีปัญญา คือ รู้ เข้าใจ รู้ประโยชน์รู้ความจำเป็น แต่ไม่เอาจริง จะจับจดกับสิ่งที่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้จึงไม่เกิดการปฏิบัติให้เป็นผล เพราะขาดพลังศรัทธา

          ดังนั้นเมื่อคุณศรัทธาต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ คุณจะมีกำลังในการปฏิบัติพฤติกรรม ร่วมกับการหนุนด้วยปัญญาคือ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ รู้ปัจจัยความเสี่ยงต่อการเกิดโรค คุณก็จะเกิดวิถีปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมอย่างมีพลังได้
           สำหรับหลักพุทธธรรม คือ วิริยะต้องใช้คู่กับสมาธิ เพราะวิริยะคือความเพียร สมาธิคือความแน่วแน่ สงบอย่างมั่นคง ดังนั้นเมื่อเพียรปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพจะกระทำได้ก้าวหน้า เพราะเห็นว่าข้อปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งท้าทาย มีพลังที่จะเอาชนะแต่ต้องคุมด้วยสมาธิ คือ ต้องเป็นไปอย่างสงบมั่นคง ไม่ใช่ท้าทายเอาชนะด้วยความเพียรแบบกระวนกระวาย ในทางตรงข้ามถ้ามีเฉพาะสมาธิไม่มีวิริยะก็จะทำให้นิ่งเฉื่อยชา ไม่เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ จึงจำเป็นต้องมีทั้งวิริยะและสมาธิอย่างสมดุลกัน
           การปรับสมดุลการปฏิบัติพฤติกรรมด้วยการใช้หลักพุทธธรรม พละ 5 ต้องใช้ควบคู่กัน คือ ศรัทธาคู่กับปัญญา วิริยะคู่กับสมาธิ และต้องมีสติคอยตรวจตราว่าหลักพุทธธรรมข้อใดที่หย่อนหรือตึงไม่เสมอกัน เมื่อรู้แล้วให้รู้ปรับสมดุล ก็จะช่วยส่งผลให้การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพสำเร็จได้โดยก่อประโยชน์ที่แท้จริง เป็นสุขและยั่งยืน

 

หลักพุทธธรรมพลังแห่งความสำเร็จ เพื่อส่งเสริมและปกป้องสุขภาพอย่างสมดุล
                  ศรัทธาก่อพลังการปฏิบัติคู่กับปัญญาทำให้ปฏิบัติถูกต้องพอดี                  วิริยะก่อความเพียรปฏิบัติคู่กับสมาธิทำให้ปฏิบัติอย่างสงบมั่นคงไม่เร่าร้อนหรือถดถอย                             สติตรวจตรารู้ความตึงหย่อนและปรับสมดุลการปฏิบัติ