รู้ไว้ห่างไกลโรค

 

จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

จุลินทรีย์

ประเภทของจุลินทรีย์

    :: ไวรัส

    :: แบคทีเรีย

    :: สาหร่ายเซลล์เดียว

    :: โพรโทซัว

    :: รา

โรคที่เกิดจากจุลินทรีย์

    :: โรคติดเชื้อทางระบบหายใจ

    :: โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธุ์

    :: โรคติดเชื้อทางการกินอาหาร

    :: โรคติดเชื้อที่นำโดยแมลงหรือสัตว์

 

โรคติดต่ออุบัติใหม่

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัส

๐ โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดโพรโทซัว

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากพรีออน

 

การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค

การเสริมสร้างสุขภาพ

การสร้างกำลังใจปกป้องสุขภาพ

การใช้หลักพุทธธรรมปกป้องสุขภาพ

 

 

   

โรคติดต่ออุบัติใหม่

             องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)ให้ความหมายของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
(Emerging infectious diseases) คือ โรคติดต่อที่มีอุบัติการณ์ในมนุษย์เพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา หรือ
มีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ ยังหมายรวมถึงโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม
่(New infectious diseases) โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่ (New geographical areas) และ
โรคติดต่ออุบัติซ้ำ (Re-emerging infectious diseases)คือโรคติดต่อที่เคยแพร่ระบาดในอดีต
และสงบไปนานหลายปีแล้ว แต่กลับมาระบาดขึ้นอีก 

            ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำมีเพิ่มขึ้น และ
ประกอบกับโลกยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อระบบสาธารณสุข รวมถึงเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
และการลงทุนในประเทศอีกด้วย เช่น การเกิดโรคไข้หวัดนกในเอเชีย และการระบาด
ของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
ของประเทศให้พร้อมรับและตอบสนองเหตุการณ์ระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคดังกล่าวต่อไป

          จากการศึกษาวิจัยวิเคราะห์รูปแบบของโรคติดต่ออุบัติใหม่จำนวน 335 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในช่วงปี ค.ศ.1940-2004 พบว่า โรคอุบัติใหม่ได้เกิดขึ้นมากในตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา
ในจำนวนโรคอุบัติใหม่ทั้งหมดนี้ ร้อยละ 60.3 เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน มักมีต้นเหตุมาจากสัตว์ป่า
เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้เลือดออกอิโบลา เป็นต้น โดยโรคอุบัติใหม่ร้อยละ 54.3 มีสาเหตุมาจาก
เชื้อแบคทีเรียหรือริกเก็ตเซีย แสดงถึงเชื้อจุลชีพที่ดื้อยาเป็นจำนวนมาก โดยแนวโน้มโรคต่างๆ
นี้มีผลกระทบหรือสัมพันธ์กับสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และปัจจัยทางนิเวศวิทยาอย่างมาก
นอกจากนี้ยังพบว่า พื้นที่ที่อยู่ในพิกัดเส้นรุ้งระดับล่าง มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคอุบัติใหม่ที่มีสาเหตุ
จากสัตว์ป่าหรือแมลงพาหะนำโรค จากรายงานการวิจัยได้สรุปว่าการกระจายทรัพยากรทั่วโลก
ในการตอบโต้ต่อโรคอุบัติใหม่ ยังไม่มีความทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศักยภาพทางวิทยาการและการเฝ้าระวังโรคในประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยที่จะเป็นต้นกำเนิด
โรคอุบัติใหม่มีความเข้มแข็งมากกว่าประเทศเสี่ยงมาก

          ตารางที่ 2.1 โรคอุบัติใหม่

 

ชนิดของเชื้อ

 

เชื้อที่ก่อให้เกิดโรค

 

ชื่อโรค

แบคทีเรีย

Neisseria meningitidis  

โรคไข้กาฬหลังแอ่น

Streptococcus suis

โรคติดเชื้อเสร็พโตค็อกคัสซูอิส

Francisella tularensi

โรคทูลารีเมีย

Burkholderia pseudomallei

โรคเมลิออยโดซิส

Bacillus anthracis

โรคแอนแทรกซ์

 

ไวรัส

Influenza H3N2

โรคซารส์

Influenza A H1N1

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

Influenza H5N1

ไข้หวัดนก

ไวรัสสกุลอีโบรา (Ebolavirus)

ไข้เลือดออกอีโบลา

ไวรัสสกุลอีโบรา (Ebolavirus)

ไข้เลือดออกมาร์เบอร์ก

chikungunya

ไข้ปวดข้อยุงลาย

Enterovirus71

โรคมือเท้าปากจากเชื้อไวรัสเอนโทโรไวรัส 71

ไวรัสเฮนดรา (Hendra virus)และไวรัสนิปาห์ (Nipah virus)

โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์และเฮนดรา

 

โปรตัวซัว

โปรโตซัวในสกุลลิชมาเนีย (Leishmania)

โรคลิชมาเนีย

 

พรีออน (สารก่อโรค)

การสัมผัสกับสารก่อโรค บีเอสอี
(โรควัวบ้า)

โรควีซีเจดี หรือ โรคสมองเสื่อมชนิดใหม่