เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13
                                                               
 การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต
                                                          

 

 

 

1.ให้นักเรียนศึกษาแผนภาพนี้แล้วตอบคำถาม


    1.1 จากแผนภาพนี้บอกอะไรได้บ้าง
          แนวคำตอบ
    1.2 ยกตัวอย่างพืชที่มีโครงสร้างเช่นนี้มา 2 ชนิด
         แนวคำตอบ

2. ให้นักเรียนเขียนแผนภาพเปรียบเทียบโครงสร้างของรังไข่ และผลของพืชมา 1 ชนิด เช่น รังไข่ของมะละกอ และ ผลมะละกอ
แนวคำตอบ  

3. ให้นักเรียนศึกษาภาพถ่ายถุงเอ็มบริโอภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แล้วตอบคำถาม

    3.1 หมายเลขใดเมื่อได้รับการปฏิสนธิแล้วจะเจริญเป็นเอ็นโดสเปิร์ม
         แนวคำตอบ 
    3.2 หมายเลขใดเมื่อได้รับการปฏิสนธิแล้วกลายเป็นไซโกต
         แนวคำตอบ 
    3.3 ถ้าหมายเลข 5 มีโครโมโซมเท่ากับ 36 หมายเลข 3 และหมายเลข 4 มีโครโมโซมเท่าใด
         แนวคำตอบ   

4. ให้นักเรียนศึกษาตารางแสดงค่าร้อยละของสารต่างๆ  ที่อยู่ในเมล็ดและในต้นกล้าของพืช ชนิดหนึ่งที่มีอายุ 6 และ 9 วัน ดังตารางข้างล่างนี้แล้วตอบคำถาม

 

ไขมัน

โปรตีน

แป้ง

เซลลูโลส

สารอินทรีย์อื่นๆ

สารอนินทรีย์

น้ำหนักที่ลดลง

เมล็ด

33

24.0

0

15.0

23

5

-

ต้นกล้าอายุ 6 วัน

18

23.0

7

15.1

28

5

3.9

ต้นกล้าอายุ 9 วัน

16

23.5

3

16.6

29

5

6.9

จากข้อมูลข้างต้นนี้ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดขณะที่กำลังงอก
แนวคำตอบ

5. พืชบางชนิดมีวิวัฒนาการไปพร้อมๆกับแมลงที่ถ่ายเรณู ทำให้พืชชนิดนี้ มีแมลงชนิดที่จำเพาะเท่านั้นที่สามารถถ่ายเรณูได้ นักเรียนคิดว่าวิวัฒนาการของพืชในลักษณะนี้จะมีผลต่อพืชอย่างไร
แนวคำตอบ

6. ให้นักเรียนศึกษาพืชในท้องถิ่นประมาณ 2-3 ชนิด ว่าพืชชนิดนั้นๆ มีแมลงชนิดใดช่วยในการถ่ายเรณู และแมลงนั้นมีลักษณะเหมาะสมต่อการถ่ายเรณูของพืชชนิดนั้นอย่างไร
แนวคำตอบ

7. ให้นักเรียนสำรวจพืชในท้องถิ่นหรือพืชป่ามาอย่างน้อย 3 ชนิดระบุชื่อพืช พร้อมทั้งวาดรูปแสดงลักษณะดอกของพืชแต่ละชนิด
แนวคำตอบ

 

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com