เฉลยคำถามท้ายบทที่ 18
                                                               
วิวัฒนาการ
                                                          

 

 

 

1.จากคำกล่าวที่ว่า แมลงที่ได้รับสารฆ่าแมลงทำให้มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงมากยิ่งขึ้น นักเรียนเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ ให้เหตุผลประกอบ
แนวคำตอบ

2. จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิวัฒนาการระดับจุลภาค กับ วิวัฒนาการ ระดับมหภาค
แนวคำตอบ

3. การคัดเลือกโดยธรรมชาติและการคัดเลือกโดยมนุษย์แตกต่างกันอย่างไร
แนวคำตอบ

4. การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ทำให้เกิดวิวัฒนาการ สิ่งมีชีวิตได้อย่างไร
แนวคำตอบ

5. ในพื้นที่หนึ่งมีประชากรจำนวน 400 คน ถ้าประชากรนี้มีความถี่ของยีน A=0.6 และยีน a = 0.4 ถ้าประชากรที่อยู่ในภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก จงหาจำนวนคนที่มีจีโนไทป์แบบต่างๆ
แนวคำตอบ

6. เพราะเหตุใด การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสิ่งมีชีวิต จึงมีความสำคัญต่อการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
แนวคำตอบ

7. ในปัจจุบันยีราฟมีคอยาวขึ้น กว่ายีราฟในอดีต ลามาร์ก และ ดาร์วินอธิบายปรากฎการณ์นี้อย่างไร
แนวคำตอบ

8. จงอธิบายว่าเพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก จึงไม่สามารถผสมพันธุ์กันและให้กำเนิดลูกได้
แนวคำตอบ

9. จงศึกษาภาพและข้อความข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถาม
ภาพข้างล่างนี้เป็นฟอสซิลของหอยโข่ง พบว่าฟสซิลหอยหมาเลข 1 มีอายุมากที่สุดคือ 10 ล้านปีมาแล้ว และฟอสซิลหอยที่มีอายุน้อยที่สุด คือ หอยหมายเลข 10 ซึ่งมีอายุประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว

ถ้านักเรียนเป็นนักชีววิทยา จงเขียนบทความเพื่อจะตอบคำถามเหล่านี้

9.1 หอยเหล่านี้มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร
     แนวคำตอบ
9.2 จากข้อมูลภาพข้างบนนี้แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการอย่างไร
     แนวคำตอบ
9.3 ถ้าซากดึกดำบรรพ์ในตัวอย่างหมายเลข 3,4,5 และ 6 ขาดหายไปจากซากดึกดำบรรพ์ที่เหลือ นักเรียนจะสรุปว่าอย่างไร
     แนวคำตอบ

10. จงศึกษาข้อมูลจำนวนของฟอสซิลไทรโลไบท์ที่มีความยาวต่างๆกัน ในชั้นของหินตะกอนที่มีความลึกต่างกัน ดังในตารางข้างล่างนี้

ไทรโลไบท์
ภาพ ไทรโลไบท์

 

ความยาวของฟอสซิล (cm)

จำนวนซากดึกดำบรรพ์ที่พบในชั้นหินที่ลึกไม่มาก (ชั้นหินตื้น)

จำนวนซากดึกดำบรรพ์ที่พบในชั้นหินที่ลึกมาก (ชั้นหินลึก)

3.0

0

0

3.5

0

4

4.0

2

12

4.5

5

18

5.0

12

23

5.5

18

24

6.0

22

23

6.5

24

19

7.0

22

11

7.5

19

6

8.0

13

2

8.5

4

0

9.0

0

0

10.1 จงนำข้อมูลด้านบนมาเขียนเป็นกราฟ
     แนวคำตอบ
10.2 ไทรโลไบท์ ที่มีความยาวเท่าใดที่พบมากในชั้นหินตื้น และชั้นหินลึก
     แนวคำตอบ

11. เหตุใดในทะเลทราย จึงพบหนูสีน้ำตาลมากกว่าหนูสีดำ และลักษณะสีของขนนี้สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้หรือไม่เพราะเหตุใด
     แนวคำตอบ


 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com