เฉลยคำถามท้ายบทที่ 11
                                             การสังเคราะห์ด้วยแสง

 

 

 1. จากรูปโครงสร้างของคลอโรพลาสต์ จงเติมคำต่อไปนี้ลงในภาพ และหน้าข้อความที่มี
ความสัมพันธ์กัน

(.......เฉลย........)

outer membrane/outer envelope

stroma lamella

stroma

granum

inner membrane/inner envelope

thylakoid

lumen

 

......

1.1 ช่องภายในไทลาคอยด์ซึ่งมีของเหลวที่ประกอบด้วย เอนไซม์ต่างๆ

......

1.2 ของเหลวภายในคลอโรพลาสต์มีเอนไซม์ที่จำ เป็นสำ หรับ การสังเคราะห์ด้วยแสง

......

1.3 แต่ละตั้ง (stack) ของไทลาคอยด์ที่ทับซ้อนกัน

......

1.4 เยื่อชั้นนอกสุดของคลอโรพลาสต์

......

1.5 เยื่อในคลอโรพลาสต์ที่มีการเกิดปฏิกิริยาแสง

......

1.6 เยื่อชั้นที่ขนานกับเยื่อชั้นนอกของคลอโรพลาสต์เกี่ยวข้อง กับการลำ เลียงสารเข้า-ออก

2. ในการทดลองหนึ่ง ชั่งสาหร่ายหางกระรอกให้มีน้ำ หนักเท่าๆ กัน ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด เท่ากัน ซึ่งใส่น้ำ 200 mL แล้วเติมสารละลายโบรโมไทมอลบลูซึ่งเป็นอินดิเตอร์สำ หรับ กรด-เบส ลงไป 2 mL นำ ขวดหนึ่งไปตั้งไว้ในที่มีแสง อีกขวดหนึ่งไปตั้งไว้ในที่มืด เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ดังรูป

(.......เฉลย........)

ผลการทดลองพบว่าขวดที่ตั้งอยู่ในที่มีแสงจะยังคงเป็นสีฟ้า ส่วนขวดที่ตั้งในที่มืดจะเปลี่ยน จากสีฟ้าเป็นสีเขียวแกมเหลือง เพราะเหตุใดสาหร่ายที่อยู่ในที่มืดจึงทำ ให้สารละลายในขวด เปลี่ยนสี

3. นักวิทยาศาสตร์ได้ทำ การทดลองโดยนำ สาหร่ายสีเขียวชนิดหนึ่งวางลงบนสไลด์3 แผ่น จากนั้นเติมแบคทีเรียที่ต้องการ O2 ซึ่งเคลื่อนที่ได้ลงไป แล้วนำ สไลด์แต่ละแผ่นแยกไปใส่ ในกล่องใสที่ปิดสนิท (อากาศเข้าไม่ได้) โดยให้สาหร่ายในแผ่นสไลด์ก. เจริญในที่มีแสง ส่วนแผ่นสไลด์ข. และ ค. เจริญในที่มืด และให้แสงขาวและแสงสีแดง ตรงตำแหน่งต่างๆ ในแผ่นสไลด์ข. และ ค. ได้ผลการทดลองดังรูป


3.1 จงอธิบายและให้เหตุผลการกระจายตัวของแบคทีเรียในสไลด์ ก. ข. และ ค.
(.......เฉลย........)

3.2 จากการทดลองจะสรุปผลการทดลองอย่างไร
(.......เฉลย........)

4. จากแผนภาพสรุปกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในคลอโรพลาสต์ของพืช C3 จงเติมชื่อ ปฏิกิริยา สารตั้งต้น และผลิตภัณฑ์ด้านล่างลงในแผนภาพให้ถูกต้อง
(.......เฉลย........)


H2O

CO2

O2

ATP

ADP+Pi

NADPH

NADP+

starch

G3P

sucrose

amino acid

fatty acid

light reaction

Calvin cycle

 5. จงเติมคำ ลงในช่องว่างของตารางการเปรียบเทียบการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 พืช C4 และพืช CAM
(.......เฉลย........)

6. จากข้อมูลเปรียบเทียบโครงสร้างและกลไกการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM จงใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องแต่ละข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน (สามารถตอบซ้ำได้)

(.......เฉลย........)

7. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความเข้มแสงกับอัตราการตรึง CO2 สุทธิของพืชชนิดหนึ่งที่ อุณหภูมิ25 °C ดังรูป

จงตอบคำ ถามต่อไปนี้
7.1 จากรูปแสงเป็นปัจจัยจำ กัดต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ความเข้มแสงประมาณช่วงใด
(.......เฉลย........)

7.2 ใส่อักษร A ในตำแหน่งที่ความเข้มแสงมีผลทำ ให้อัตราการปล่อย CO2 เท่ากับอัตรา การตรึง CO2
(.......เฉลย........)

7.3 ใส่อักษร B ในตำ แหน่งที่เป็นจุดอิ่มตัวของแสง และให้เหตุผลประกอบ
(.......เฉลย........)

 

8.  กราฟแสดงความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 และพืช C4 ในข้อใดถูกต้อง
(.......เฉลย........)

    

    

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 1 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 2 หลักสูตร 60
ชีววิทยา เล่ม 3 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 4 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 5 หลักสูตร 60
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com