การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

อาณาจักรฟังไจ

อาณาจักรสัตว์

    :: ความหลากหลายของสัตว์

    :: สัตว์ที่ไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง

    :: สัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ

           ไฟลัมไนดาเรีย

           ไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส

           ไฟลัมมอลลัสคา

           ไฟลัมแอนเนลิดา

           ไฟลัมนีมาโทดา

          ไฟลัมอาร์โทรโพดา

          ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา

           ไฟลัมคอร์ดาตา

    :: แบบฝึกที่ 6.1

    :: แบบฝึกที่ 6.2

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

----------------------๐๐๐--------------------
๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

 

 

แบบฝึกที่ 6.1

 

คำชี้แจง     ให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้จำแนกสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. ให้นักเรียนพิจารณาสัตว์ในแต่ละไฟลัม ตามเกณฑ์การจำแนกสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ใน  แต่ละหัวข้อต่อไปนี้ และให้ทำเครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นลักษณะของสัตว์ในไฟลัมดังกล่าว

1.1 ระบบเนื้อเยื่อ


ไฟลัม

ไม่มีเนื้อเยื่อ

มีเนื้อเยื่อ

มีเนื้อเยื่อ 2 ชั้น

มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้น

พอริเฟอรา

 

 

 

ไนดาเรีย

 

 

 

แพลทีเฮลมินทิส

 

 

 

มอลลัสคา

 

 

 

แอนเนลิดา

 

 

 

นีมาโทดา

 

 

 

อาร์โทรโพดา

 

 

 

เอคไคโนเดอมาตา

 

 

 

คอร์ดาตา

 

 

 

 

1.2 สมมาตร

ไฟลัม

     ไม่มีสมมาตร

มีสมมาตร

สมมาตรรัศมี

สมมาตรด้านข้าง

พอริเฟอรา

 

 

 

ไนดาเรีย

 

 

 

แพลทีเฮลมินทิส

 

 

 

มอลลัสคา

 

 

 

แอนเนลิดา

 

 

 

นีมาโทดา

 

 

 

อาร์โทรโพดา

 

 

 

เอคไคโนเดอมาตา

 

 

 

คอร์ดาตา

 

 

 

 

1.3โพรงลำตัว

ไฟลัม

     ไม่มีโพรงลำตัว

มีโพรงลำตัว

มีโพรงลำตัวเทียม

มีโพรงลำตัวแท้จริง

พอริเฟอรา

 

 

 

ไนดาเรีย

 

 

 

แพลทีเฮลมินทิส

 

 

 

มอลลัสคา

 

 

 

แอนเนลิดา

 

 

 

นีมาโทดา

 

 

 

อาร์โทรโพดา

 

 

 

เอคไคโนเดอมาตา

 

 

 

คอร์ดาตา

 

 

 

 

1.4การเจริญของตัวอ่อน

ไฟลัม

     ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงของบลาสโทพอร์

ช่องปากแบบ
โพรโทสโทเมีย

ช่องปากแบบ
ดิวเทอโรสโทเมีย

โทรโคฟอร์

เอ็กไดโซซัว

พอริเฟอรา

 

 

 

 

ไนดาเรีย

 

 

 

 

แพลทีเฮลมินทิส

 

 

 

 

มอลลัสคา

 

 

 

 

แอนเนลิดา

 

 

 

 

นีมาโทดา

 

 

 

 

อาร์โทรโพดา

 

 

 

 

เอคไคโนเดอมาตา

 

 

 

 

คอร์ดาตา

 

 

 

 

 

2. ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการเจริญในระยะตัวอ่อนของสัตว์แล้วตอบคำถามต่อไปนี้


2.1  ให้นักเรียนสืบค้นว่า ช่องบลาสโทพอร์ พบได้ในการเจริญของตัวอ่อนระยะใด?

2.2 ให้นักเรียนพิจารณาภาพ แล้วระบุว่าการเจริญของตัวอ่อนในภาพ มีการเปลี่ยนแปลงของบลาสโทพอร์ แบบใด?

ภาพที่ 1 คือ ?

ภาพที่ 2 คือ ?

2.3  ลักษณะสำคัญของช่องปากแบบโพรโทสโทเมียร์ คือ ?

2.4 ลักษณะสำคัญของช่องปากแบบดิวเทอโรสโทเมีย คือ ?

 

          

   

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ