การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

อาณาจักรฟังไจ

อาณาจักรสัตว์

    :: ความหลากหลายของสัตว์

    :: สัตว์ที่ไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง

    :: สัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ

           ไฟลัมไนดาเรีย

           ไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส

           ไฟลัมมอลลัสคา

           ไฟลัมแอนเนลิดา

           ไฟลัมนีมาโทดา

          ไฟลัมอาร์โทรโพดา

          ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา

           ไฟลัมคอร์ดาตา

    :: แบบฝึกที่ 6.1

    :: แบบฝึกที่ 6.2

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

----------------------๐๐๐--------------------
๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

 

 

สัตว์ที่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง

       
          กลุ่มที่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะสมมาตร คือ กลุ่มที่มีสมมาตรตามรัศมี และกลุ่มที่มีสมมาตรด้านข้าง

       1.กลุ่มที่มีสมมาตรตามรัศมี ได้แก่ ไฟลัมไนดาเรีย (Phylum Cnidaria)

       2. กลุ่มที่มีสมมาตรด้านข้าง กลุ่มที่มีสมมาตรด้านข้าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มโพรโทสโทเมีย และ ดิวเทอโรสโทเมีย
           2.1 กลุ่มโพรโทสโทเมีย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มที่มีตัวอ่อนแบบโทรโคฟอร์(trochophore) และ กลุ่มที่มีการลอกคราบ (ecdysozoa)

                   - กลุ่มโพรโทสโทเมียและมีตัวอ่อนแบบโทรโคฟอร์ ประกอบด้วย

                      ไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส (Phylum Platyhelminthes)
                      ไฟลัมมอลลัสคา (Phylum Mollusca)
                      ไฟลัมแอนเนลิดา (Phylum Annelida)

                 - กลุ่มโพรโทสโทเมียและมีตัวอ่อนมีการลอกคราบ (ecdysozoa) ประกอบด้วย

                      ไฟลัมนีมาโทดา (Phylum Nematoda)
                      ไฟลัมอาร์โทรโพดา
(Phylum Arthropoda)

         2.2 กลุ่มดิวเทอโรสโทเมีย ประกอบด้วย

                     ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา (Phylum Echinodermata)
                     ไฟลัมคอร์ดาตา (Phylum Chordata)

 

         

 

 

 

   

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ