เฉลยข้อสอบโควต้า มข. (ชีววิทยา ปี 2558)

Download ข้อสอบ

 

 

  31. น้ำย่อยชนิดใดบ้างเป็นน้ำย่อยโปรตีน
     ก. ไคโมทริปซิน

     ข. คาร์บอกซีเพปไทเดส

     ค. ทริปซิน

     ง. นิวคลีเอส

     จ. ไลเปส

     ฉ. อะไมเลส

     (1) ก ข ค

     (2) ก ง ฉ

     (3) ค จ ฉ

     (4) ข ค ง

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  32. ในการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตโครงสร้างที่ทำงานตรงข้ามกันหรือที่เรียกว่าแอนทาโกนิซึม (antagonism)
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แอนทาโกนิซึม

     (1) กล้ามเนื้อวงแหวนและกล้ามเนื้อตามยาวในไส้เดือน

     (2) กล้ามเนื้อไบเซพและไตรเซพที่ต้นแขน

     (3) กล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์และเอกเทนเซอร์ในขาแมลง

     (4) การเปลี่ยนแปลงลักษณะโซลและเจลภายในเซลล์ของอะมีบาเวลาเคลื่อนไหว

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  33. ขณะที่เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ ข้อใดไม่ถูกต้อง

     (1) ความยาวของ A-band สั้นลง

     (2) ความยาวของ H-band สั้นลง

     (3) ความยาวของ I-band สั้นลง

     (4) ความยาวระหว่าง Z-line สั้นลง

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  34. ข้อไดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

     (1) พารามีเซียมใช้ซีเลียโบกพัดในการเคลื่อนที่

     (2) โปรตีนชนิดทูบูลินเป็นส่วนประกอบย่อยของเฟลกเจลลัมที่พบในยูกลีนา

     (3) แมงกะพรุนและหมึกเคลื่อนที่ได้โดยใช้การโบกพัดของหนวด

     (4) พลานาเรียเคลื่อนที่โดยใช้กล้ามเนื้อ

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  35. การออกฤทธิ์ของยาชาเป็นอย่างไร

     (1) เพิ่มการแพร่ของ Na+ เข้าสู่เซลล์

     (2) เพิ่มการแพร่ของ K+ ออกจากเซลล์

     (3) ห้ามไม่ให้เกิดการแพร่ของ Na+ เข้าสู่เซลล์

     (4) เพิ่มการปล่อยของสารสื่อประสาท

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

   

 

ย้อนกลับ <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>> ถัดไป

         
        กลับหน้าสื่อการสอน
         
 

จัดทำโดย
ครูนันทนา สำเภา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อเฉลยนี้เป็นเพียงวิจารณญาณส่วนบุคคล นำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย