เฉลยข้อสอบโควต้า มข. (ชีววิทยา ปี 2558)

Download ข้อสอบ

  

 

  66. ข้อใดคือ substrate สาหรับเอนไซม์ RubisCO
 ก. Phosphoenolpyruvate (PEP)
 ข. Ribulose bisphosphate (RuBP)
 ค. Carbon dioxide (CO2)
 ง. Oxaloacetate (OAA)
 จ. Phosphoglycerate (PGA)
 ฉ. Oxygen (O2)

     (1) ก ข ค

     (2) ข ค ฉ

     (3) ค ฉ

     (4) ข ค

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  67. ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ปริมาณแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น
นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าในอนาคต แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศอาจเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า สภาวะ
ดังกล่าวจะส่งผลต่อพืชอย่างไร

     (1) พืชทุกชนิดจะมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงเพิ่มสูงขึ้น

     (2) ส่งผลให้พืช C3 เจริญเติบโตดีขึ้น แต่ส่งผลน้อยมากต่อพืช C4

     (3) ส่งผลให้พืช C4 เจริญเติบโตดีขึ้น แต่ส่งผลน้อยมากต่อพืช C3

     (4) ส่งผลให้พืช C3 เจริญเติบโตดีขึ้น แต่ส่งผลให้พืช C4 เจริญเติบโตน้อยลง

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  68. เซลล์ในข้อใดต่อไปนี้ เมื่อโตเต็มที่แล้วจะพบเฉพาะผนังเซลล์ชั้นปฐมภูมิ แต่ไม่พบผนังเซลล์ชั้นทุติยภูมิ

     (1) เซลล์เวสเซล เซลล์เจริญ เซลล์พาเรงคิมา

     (2) เซลล์คอลเลงคิมา เซลล์ไฟเบอร์ เซลล์ท่อลำเลียงอาหาร

     (3) เซลล์เจริญ เซลล์ไฟเบอร์ เซลล์ท่อลำเลียงอาหาร

     (4) เซลล์ท่อลำเลียงอาหาร เซลล์เจริญ เซลล์คอลเลงคิมา

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  69. ผนังเซลล์ของเวสเซลและเทรคีดจะมีลิกนินเคลือบอยู่เพื่อเพิ่มความแข็งแรง หากผนังเซลล์ไม่มีลิกนิน
เคลือบจะเกิดอะไรขึ้นกับเซลล์เวสเซลและเทรคีด

     (1) เซลล์จะแตกออกเมื่อมีการคายน้ำสูง

     (2) เซลล์จะแตกออกเมื่อมีการคายน้ำต่ำ

     (3) เซลล์จะยุบตัวเมื่อมีการคายน้ำสูง

     (4) เซลล์จะยุบตัวเมื่อมีการคายน้ำต่ำ

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  70. ในวัฏจักรชีวิตของเฟิร์น ระยะที่เด่นคือข้อใด

     (1) haploid gametophyte

     (2) diploid gametophyte

     (3) haploid sporophyate

     (4) diploid sporophyte

 

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

   

 

ย้อนกลับ <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>> ถัดไป

         
        กลับหน้าสื่อการสอน
         
 

sจัดทำโดย
ครูนันทนา สำเภา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อเฉลยนี้เป็นเพียงวิจารณญาณส่วนบุคคล นำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย