เฉลยข้อสอบโควต้า มข. (ชีววิทยา ปี 2558)

Download ข้อสอบ

  

 

  56. ผู้่ป่วยที่เป็นโรค Pompe’s disease จะมีอาการคือ ตับถูกทำลายเนื่องจากมีการสะสมไกลโคเจนใน
ปริมาณสูง ทั้งนี้เกิดจากความผิดปกติของออร์แกเนลล์ใดในเซลล์

     (1) ไลโซโซม

     (2) ร่างแหเอนโดพลาซึม

     (3) กอลจิ บอดี้

     (4) แวคิวโอล

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  57. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นลักษณะที่เหมือนกันระหว่างแบคทีเรียและรา

     (1) มีผนังเซลล์ เซลล์เดียว มีไมโทคอนเดรีย

     (2) มีนิวเคลียส มีเยื่อหุ้มเซลล์ หลายเซลล์

     (3) มีผนังเซลล์ มีดีเอ็นเอ มีเยื่อหุ้มเซลล์

     (4) มีนิวเคลียส มีอาร์เอ็นเอ มีผนังเซลล์

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  58. โดยปกติ กลูโคสจะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อฟอสฟอลิพิดได้ช้า แต่เซลล์ที่ผนังลำไส้เล็ก มีการลำเลียงกลูโคสใน
ปริมาณมากจากภายในลำไส้ซึ่งมีกลูโคสความเข้มข้นสูง เข้าสู่กระแสเลือดซึ่งมีกลูโคสความเข้มข้นต่ำ
จากข้อมูลดังกล่าว กระบวนการลำเลียงใดที่น่าจะเกิดขึ้นที่ผนังลำไส้เล็ก

     (1) การแพร่ (diffusion)

     (2) ฟาโกไซโทซิส (phagocytosis)

     (3) การลาเลียงแบบใช้พลังงาน (active transport)

     (4) การแพร่โดยมีตัวช่วย (facilitated diffusion)

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  59. เทคนิคการปั่นเหวี่ยง (centrifugation) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการแยกออร์แกเนลล์ภายในเซลล์ตามขนาด
โดยออร์แกเนลล์ที่มีขนาดใหญ่จะตกตะกอนอยู่ด้านล่าง ในขณะที่ออร์แกเนลล์ที่มีขนาดเล็กจะลอยอยู่
ด้านบน จากข้อต่อไปนี้ออร์แกเนลล์ใดจะลอยอยู่บนสุด

     (1) นิวเคลียส

     (2) ร่างแหเอนโดพลาสซึม

     (3) ไรโบโซม

     (4) ไมโทคอนเดรีย

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  60. โปรตีนที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ ส่วนใหญ่อยู่ที่บริเวณใด

     (1) ละลายอยู่ในเมทริกซ์

     (2) อยู่ที่เยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรีย

     (3) อยู่ที่เยื่อหุ้มชั้นนอกของไมโทคอนเดรีย

     (4) อยู่ที่ช่องระหว่างเยื่อหุ้มชั้นนอกและเยื่อหุ้มชั้นใน

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

   

 

ย้อนกลับ <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>> ถัดไป

         
        กลับหน้าสื่อการสอน
         
 

จัดทำโดย
ครูนันทนา สำเภา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อเฉลยนี้เป็นเพียงวิจารณญาณส่วนบุคคล นำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย