เฉลยข้อสอบโควต้า มข. (ชีววิทยา ปี 2558)

Download ข้อสอบ

  

 

  86. จากข้อที่ 85 สมมติว่าคนในชั่วรุ่นที่ 3 คือ คู่สมรสระหว่าง คนที่ 8 และ 9 หย่าร้างกัน แล้ว คนที่ 9 สมรสใหม่กับ คนที่ 4 จงคำนวณค่าความน่าจะเป็น (P) ที่คู่สมรสใหม่นี้
จะมีลูก 3 คน ที่ 1 คนเป็นคนปกติและอีก 2 คนเป็นโรคพันธุกรรม
     (1) 0.14

     (2) 0.62

     (3) 0.86

     (4) 0.38

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  87. พืชดิพพลอยด์ชนิดหนึ่ง มีพอลิยีน (polygenes) ควบคุมลักษณะพันธุกรรมความสูง ความสูงที่น้อยที่สุดคือ 6 เซนติเมตร (ซม.) และ ความสูงที่มากที่สุดคือ 24 ซม. ถ้าการผสมพันธุ์เริ่มต้นจากใช้ต้นแม่สูง 6 ซม. และต้นพ่อสูง 24 ซม. เมื่อได้ลูก F1 แล้ว ให้ F1 ผสมตัวเอง ได้ลูก F2 เมื่อปลูกลูก F2 จ านวน 1,500 ต้น ในสภาพที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมให้เหมือนกันทุกประการ พบว่าลูก F2 จำนวน 24 ต้น มีความสูง 6 ซม. คำถามคือจำนวนยีนที่ควบคุมความสูงของพืชชนิดนี้มีกี่คู่

     (1) 3 คู่

     (2) 4 คู่

     (3) 5 คู่

     (4) 6 คู่

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  88. ข้อใดกล่าวถึงคู่แฝดที่กำเนิดจากไซโกตเดียวกัน (monozygotic twin) ได้อย่างถูกต้อง

ก. จีโนไทป์ของ monozygotic twins เหมือนกันทั้งหมด
ข. จีโนไทป์ของ monozygotic twins เหมือนกันเพียงบางส่วน บางส่วนแตกต่างกัน
ค. สิ่งแวดล้อมไม่มีผลต่อลักษณะพันธุกรรมของ monozygotic twins
ง. สิ่งแวดล้อมมีผลต่อลักษณะพันธุกรรมของ monozygotic twins

     (1) ก และ ค

     (2) ข และ ค

     (3) ก และ ง

     (4) ข และ ง

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  89. โรคพันธุกรรมของมนุษย์ใดที่เกิดความผิดปกติเนื่องจาก โครงสร้างโปรตีนเปลี่ยนแปลง

    ก. thalassemia
    ข. hemophilia
    ค. Dunchenne muscular dystrophy


     (1) ก และ ข

     (2) ก และ ค

     (3) ข และ ค

     (4) ก ข และ ค

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  90. ลำดับนิวคลีโอไทด์ UUA เป็นรหัสพันธุกรรมสำหรับกรดอะมิโนลิวซีน (leucine) ถ้าลำดับเบสตัวกลางเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่เบส จงคาดคะเนว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของกรดอะมิโนจากลิวซีนเป็นกรดอะมิโนชนิดอื่นได้กี่ชนิด
     (1) 0

     (2) 1

     (3) 2

     (4) 3

 

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

   

 

ย้อนกลับ <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>> ถัดไป

         
        กลับหน้าสื่อการสอน
         
 

จัดทำโดย
ครูนันทนา สำเภา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อเฉลยนี้เป็นเพียงวิจารณญาณส่วนบุคคล นำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย