การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

อาณาจักรฟังไจ

อาณาจักรสัตว์

    :: ความหลากหลายของสัตว์

    :: สัตว์ที่ไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง

    :: สัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ

           ไฟลัมไนดาเรีย

           ไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส

           ไฟลัมมอลลัสคา

           ไฟลัมแอนเนลิดา

           ไฟลัมนีมาโทดา

          ไฟลัมอาร์โทรโพดา

          ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา

           ไฟลัมคอร์ดาตา

    :: แบบฝึกที่ 6.1

    :: แบบฝึกที่ 6.2

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

----------------------๐๐๐--------------------
๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

 

 

ไฟลัมคอร์ดาตา (Phylum Chordata)

 

          สัตว์ในไฟลัมคอร์ดาตา มีทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังอยู่ในไฟลัมเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากในระยะเอ็มบริโอของทั้งสองพวกมีแกนสันหลังหรือโนโทคอร์ด (notochord) เหมือนกัน

          นอกจากมีโนโทคอร์ดแล้วสัตว์ในไฟลัมนี้ยังมีลักษณะสำคัญร่วมกันอีก 3 อย่าง คือ มีท่อประสาทกลวงที่ด้านหลัง (dorsal hollow nerve cord) มีช่องเหงือก (phalyngeal slits) อยู่บริเวณคอหอย และมีหางที่อยู่ถัดไปจากทวารหนักบริเวณท้ายลำตัว ซึ่งลักษณะเหล่านี้จะเปลี่ยนรูปหรือหายไปในการเกิดวิวัฒนาการของแต่ละชนิด

          สัตว์ในไฟลัมคอร์ดาตาที่ไม่มีกระดูกสันหลังมี 2 กลุ่มคือ พวกยูโรคอร์เดต (urochordate) เป็นสัตว์ที่มีถุงเจลลาตินหรือถุงหนังที่ตัวเต็มวัยสร้างออกมาหุ้มลำตัว ตัวเต็มวัยไม่มีแกนสันหลัง ไม่มีหาง และส่วนใหญ่จะเกาะอยู่กับที่ ตัวอย่างเช่น เพรียงหัวหอม

ภาพที่ 17 เพรียงหัวหอม
(ที่มา: http://www.sysp.ac.th/files/1403271111004763_14042614140852.pdf)

 

          สัตว์ในไฟลัมคอร์ดาตาที่ไม่มีกระดูกสันหลังอีกพวกหนึ่งคือ พวกเซฟาโลคอร์เดต (cephalochordate) ได้แก่ แอมฟิออกซัส (amphioxus) ซึ่งเป็นสัตว์ขนาดเล็กอาศัยอยู่ตามหาดทรายตื้นๆชายฝั่งทะเล ตัวเต็มวัยของแอมฟิออกซัสมีแกนสันหลังยาวตลอดลำตัวและมีตลอดชีวิต นอกจากนี้กล้ามเนื้อที่ลำตัวยังเห็นเป็นปล้องๆ ได้ชัดเจน

ภาพที่ 18 แอมฟิออกซัส (amphioxus)
(ที่มา : http://www.sysp.ac.th/files/1403271111004763_14042614140852.pdf)

 

         สัตว์ในไฟลัมคอร์ดาตาที่เหลือส่วนใหญ่มีแกนสันหลังที่เปลี่ยนแปลงเป็นกระดูกสันหลังแล้ว เราจึงเรียกสัตว์พวกนั้นว่าสัตว์มีกระดูกสันหลัง และนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว์มีกระดูกสันหลังในบทเรียนตอนต่อไป

 

 

 

 

          

   

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ