การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

อาณาจักรฟังไจ

อาณาจักรสัตว์

    :: ความหลากหลายของสัตว์

    :: สัตว์ที่ไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง

    :: สัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ

           ไฟลัมไนดาเรีย

           ไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส

           ไฟลัมมอลลัสคา

           ไฟลัมแอนเนลิดา

           ไฟลัมนีมาโทดา

          ไฟลัมอาร์โทรโพดา

          ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา

           ไฟลัมคอร์ดาตา

    :: แบบฝึกที่ 6.1

    :: แบบฝึกที่ 6.2

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

----------------------๐๐๐--------------------
๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

 

 

ไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส (Phylum Platyhelminthes)

       สัตว์ในไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส เป็นสัตว์กลุ่มแรกที่มีสมมาตรแบบด้านข้าง นั่นคือ สัตว์ในไฟลัมนี้บางชนิดก็ดำรงชีวิตเป็นอิสระ เช่น พลานาเรีย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะดำรงชีวิตเป็นปรสิตหรือที่เราชอบเรียกกันว่าพยาธิ เช่น พยาธิใบไม้ พยาธิตัวตืด เป็นต้น สัตว์ในไฟลัมนี้มีลำตัวแบนยาวจึงเรียกว่าหนอนตัวแบน หนอนตัวแบนเป็นสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้นแล้วแต่ยังไม่มีโพรงลำตัว

ภาพที่ 10 หนอนตัวแบน
(ที่มา: http://bio1152.nicerweb.com/Locked/media/ch33/33_10Planaria)

          โดยทั่วไปสัตว์ในไฟลัมนี้จะมีโครงสร้างต่างๆ ที่ซับซ้อนกว่าสัตว์ในไฟลัมพอริเฟอรา และ ไนดาเรีย อย่างไรก็ตามมันยังคงมีลักษณะสำคัญที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือ มีช่องทางเดินอาหารที่มีช่องเปิดอยู่ทางด้านเดียว (Gastrovascular cavity) และในพยาธิตัวตืดมันไม่มีแม้กระทั่งทางเดินอาหารด้วยซ้ำไป หนอนตัวแบนพบได้ทั้งในน้ำจืด น้ำเค็ม และที่ชื้นแฉะทั่วไป


          

           

   

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ