การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

อาณาจักรฟังไจ

อาณาจักรสัตว์

    :: ความหลากหลายของสัตว์

    :: สัตว์ที่ไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง

    :: สัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ

           ไฟลัมไนดาเรีย

           ไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส

           ไฟลัมมอลลัสคา

           ไฟลัมแอนเนลิดา

           ไฟลัมนีมาโทดา

          ไฟลัมอาร์โทรโพดา

          ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา

           ไฟลัมคอร์ดาตา

    :: แบบฝึกที่ 6.1

    :: แบบฝึกที่ 6.2

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

----------------------๐๐๐--------------------
๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

 

 

ไฟลัมมอลลัสคา (Phylum Mollusca)

     

          สัตว์ในไฟลัมมอลลัสคา ได้แก่ พวกหอยและหมึกชนิดต่างๆ สัตว์ในไฟลัมนี้รวมกันจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับสองของอาณาจักรสัตว์ สัตว์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทะเล และอีกหลายชนิดมีวิวัฒนาการให้อาศัยอยู่ในน้ำจืดและบนบกได้เป็นอย่างดี สัตว์ในไฟลัมมอลลัสคา มีสมมาตรแบบด้านข้าง แต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจนทำให้มีความแตกต่างกันมากในแต่ละกลุ่ม สัตว์พวกนี้มีช่องลำตัวแล้ว และ ลำตัวแบ่งได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ

         

ภาพที่ 11 โครงสร้างของพวกมอลลัสคา
(ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e)


          ส่วนแรกคือ foot เป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ส่วนต่อมาคือ visceral mass คืออวัยวะภายในซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ทางเดินอาหาร หัวใจ ไต และอวัยวะสืบพันธุ์ และส่วนสุดท้ายคือแมนเทิล (mantle) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อบางๆที่ห่อหุ้ม visceral mass เอาไว้ และเยื่อนี้ยังทำหน้าที่สร้างเปลือกแข็งคลุมลำตัวซึ่งก็คือเปลือกหอย (shell) นั่นเอง อย่างไรก็ตามสัตว์ในกลุ่มนี้หลายชนิดเปลือกแข็งจะหายไปในระหว่างการเกิดวิวัฒนาการ เช่นพวกหมึก สัตว์พวกหอยและหมึกใช้เหงือก (gill) ในการหายใจ มีทางเดินอาหารที่มีทั้งปากและทวารหนัก กินอาหารได้หลากหลายและมีการดำรงชีวิตได้หลายแบบ หลายชนิดมีความสำคัญต่อมนุษย์ในแง่ที่เป็นอาหาร เช่น หอยแมลงภู่ หอยแครง หอยลาย และหมึกชนิดต่างๆ เป็นต้น บางชนิดอาจทำอันตรายต่อมนุษย์ เช่น หอยเต้าปูน และบางชนิดเป็นพาหะนำพยาธิมาสู่คน เช่น หอยโข่ง และหอยขม เป็นต้น

           

   

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ