เฉลยข้อสอบโควต้า มข. (ชีววิทยา ปี 2558)

Download ข้อสอบ

  

 

  71. พืชมีท่อลำเลียงมีคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ เหมือนกัน ยกเว้น ข้อใด
     (1) มีวัฏจักรชีวิตแบบสลับ

     (2) มีการพัฒนาของเมล็ด

     (3) มีผนังเซลล์ที่มีสารลิกนินเคลือบอยู่

     (4) มีการพัฒนาของไซเล็มและโฟลเอ็ม

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  72. นักเรียนกำลังทำการทดลองศึกษาเกี่ยวกับการงอกของเมล็ดข้าว โดยใช้สารเคมีชนิดหนึ่งที่ทำลายชั้นแอลิวโรน (aleurone layer) ของเมล็ด นักเรียนพบว่า เมล็ดดังกล่าวไม่สามารถงอกได้ หากต้องการทำให้เมล็ดที่ได้รับสารเคมีนี้งอก จะต้องทำอย่างไร

     (1) แช่เมล็ดดังกล่าวในสารละลายกลูโคส

     (2) แช่เมล็ดดังกล่าวในสารละลายกรดแอบซิซิกความเข้มข้นต่ำ

     (3) แช่เมล็ดดังกล่าวในเอนไซม์อะมิเลส

     (4) แช่เมล็ดดังกล่าวในฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  73. การตัดแต่งปลายยอดของพืช ทำให้พืชมีลักษณะเป็นพุ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุใด

     (1) การตัดปลายยอดทำให้พืชมีการผลิตออกซินเพิ่มขึ้น ซึ่งจะไปประตุ้นการเจริญของตาข้าง

     (2) การตัดปลายยอดทำให้พืชมีการผลิตออกซินลดลง ซึ่งทาให้ตาข้างสามารถเจริญได้

     (3) การตัดปลายยอดทำให้พืชมีการผลิตเอธีลีนลดลง ซึ่งจะไปกระตุ้นการเจริญของตาข้าง

     (4) การตัดปลายยอดทำให้พืชมีการผลิตเอธีลีนเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ตาข้างสามารถเจริญได้

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  74. พืชวันสั้น (short-day plant) หมายถึงพืชในข้อใด
     (1) พืชที่ออกดอกเฉพาะในฤดูหนาว

     (2) พืชที่ออกดอกเมื่อช่วงเวลากลางวันมีแสงน้อยกว่า 12 ชั่วโมง

     (3) พืชที่ออกดอกเมื่อช่วงเวลากลางคืนนานกว่าช่วงมืดวิกฤติ

     (4) ถูกทั้ง 2 และ 3

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  75. จงเรียงลำดับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของสารในโฟลเอ็ม
 ก. น้ำเคลื่อนที่เข้าสู่ท่อลำเลียงอาหาร
 ข. ใบของพืชมีการสร้างน้ำตาล
 ค. น้ำตาลถูกลำเลียงเข้าสู่ท่อลำเลียงอาหาร
 ง. น้ำตาลเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงตามท่อลำเลียงอาหาร


     (1) ก -> ข -> ค -> ง

     (2) ข -> ก -> ค -> ง

     (3) ก -> ค -> ข -> ง

     (4) ข -> ค -> ก -> ง

 

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

   

 

ย้อนกลับ <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>> ถัดไป

         
        กลับหน้าสื่อการสอน
         
 

sจัดทำโดย
ครูนันทนา สำเภา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อเฉลยนี้เป็นเพียงวิจารณญาณส่วนบุคคล นำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย