เฉลยข้อสอบโควต้า มข. (ชีววิทยา ปี 2558)

Download ข้อสอบ

  

 

  81. ถ้าพืชดิพพลอยด์ชนิดหนึ่ง มียีน 2 ต าแหน่งที่เป็นลิงค์เกจกัน แอลลีลของยีนทุกต าแหน่งมีแอลลีลเด่นซึ่งแทนด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ข่มแอลลีลด้อย ซึ่งแทนด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก อย่างสมบูรณ์ (complete dominance) ถ้าต้นแม่และต้นพ่อ มี จีโนไทป์ และการวางต าแหน่งของแอลลีล บนแท่งโครโมโซม (โครโมโซมแทนด้วยสี่เหลี่ยม) ดังภาพข้างล่างนี้

คำถามคือ ถ้า microspore mother cells ของพ่อ เกิดกระบวนการครอสซิงโอเวอร์ ระหว่าง ยีน 2 ตำแหน่ง ข้อใดคือเซลล์สืบพันธุ์ที่ถูกต้อง

     (1) ก และ ข

     (2) ค และ ง

     (3) จ และ ฉ

     (4) ก ข ค และ ง

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  82. ข้อใดกล่าวถึงลูกที่เกิดจากคู่ผสมของข้อที่ 81 ได้อย่างถูกต้อง

(ก) จีโนไทป์ ของลูกมี 4 แบบ

(ข) ฟีโนไทป์ของลูกมี 4 แบบ

(ค) อัตราส่วนจีโนไทป์ ของลูกคือ 1: 1: 1:1

(ง) อัตราส่วนฟีโนไทป์ของลูกคือ 9: 3: 3: 1

     (1) ก และ ข

     (2) ค และ ง

     (3) ก และ ค

     (4) ข และ ง

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  83. ในหนูเมาส์ ยีนบนออโตโซม 2 ตำแหน่งที่ถ่ายทอดพันธุกรรมตามกฎของเมนเดล มีแอลลีลดังนี้

         ยีนตำแหน่งที่หนึ่ง :: แอลลีล Y ควบคุมลักษณะขนสีเหลือง แอลลีล y ควบคุมลักษณะขนสีน้ำตาล โดยที่ Y ข่ม y สมบูรณ์

        ยีนตำแหน่งที่สอง :: แอลลีล M ควบคุมการผลิตน้ านมที่มีธาตุอาหารครบถ้วน แอลลีล m ผลิตน้ำนม ลีทัล (lethal milk)ซึ่งเป็นน้ำนมที่ขาดธาตุอาหารจำเป็นบางชนิดไป ดังนั้นลูกหนูแรกคลอดที่ดื่มน้ำนมลีทัลจะตายภายในเวลา 5-6 วันโดยที่ M ข่ม m สมบูรณ์

ถ้าหนูตัวเมีย ที่มีจีโนไทป์ YyMm ผสมพันธุ์กับหนูตัวผู้ yyMm จงคำนวณค่าความน่าจะเป็น (P) ของ ลูกหนูที่มีฟีโนไทป์ขนสีน้ำตาลและผลิตน้ำนมลีทัล

     (1) 1/4

     (2) 1/16

     (3) 1/8

     (4) 3/16

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  84. ผลการตรวจสอบเลือดของ พงศธร มารดา (มารยาท) และบิดา (เลอสรร) ของพงศธร และรุ้งเพชร คนรักของพงศธร ด้วยแอนติบอดี 3 ชนิดได้ผลดังนี้

โลหิตของ

ปฏิกิริยาตกตะกอน

แอนติบอดี A

แอนติบอดี B

แอนติบอดี D

มารยาท

+

-

+

เลอสรร

-

+

-

พงศธร

+

+

+

รุ้งเพชร

-

-

-

หมายเหตุ เครื่องหมาย + หมายถึง เกิดการตกตะกอน - หมายถึง ไม่เกิดการตกตะกอนข้อใดกล่าวเกี่ยวกับบุคคลทั้ง 4 ได้อย่างถูกต้อง

ก. จีโนไทป์ ของมารยาทและเลอสรรคือ IB i และ IA i ตามลำดับ
ข. ถ้ามารยาทตั้งครรภ์อีกครั้ง บุตรคนนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค erythroblastosis fetalis
ค. ถ้าพงศธรแต่งงานกับรุ้งเพชร บุตรมีโอกาสจะมีหมู่เลือด A หรือ B แบบใดแบบหนึ่ง
ง. ถ้าพงศธรแต่งงานกับรุ้งเพชร ขณะตั้งครรภ์บุตรคนที่สอง บุตรมีความเสี่ยงที่จะ เป็นโรค
   erythroblastosis fetalis


     (1) ก และ ข

     (2) ก และ ค

     (3) ค และ ง

     (4) ข และ ง

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  85. จงพิจารณาพันธุประวัติของโรคพันธุกรรมหนึ่งตามภาพ

         
ผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นโรคพันธุกรรม แทนด้วยวงกลมทึบและสี่เหลี่ยมทึบ ตามลำดับ
ผู้หญิงและผู้ชายปกติ แทนด้วยวงกลมโปร่งและสี่เหลี่ยมโปร่ง ตามลำดับ
ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับคนในชั่วรุ่นที่ 3 ได้อย่างถูกต้อง

     ก. คนที่ 2 มีจีโนไทป์เป็น homozygous dominant
     ข. คนที่ 4 มีจีโนไทป์เป็น homozygous recessive
     ค. คนที่ 8 มีจีโนไทป์เป็น heterozygous
     ง. คนที่ 12 มีจีโนไทป์เป็น heterozygous หรือ homozygous recessive         แบบใดแบบหนึ่ง


     (1) ก ข และ ค

     (2) ข และ ค

     (3) ก ค และ ง

     (4) ค และ ง

 

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

   

 

ย้อนกลับ <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>> ถัดไป

         
        กลับหน้าสื่อการสอน
         
 

จัดทำโดย
ครูนันทนา สำเภา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อเฉลยนี้เป็นเพียงวิจารณญาณส่วนบุคคล นำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย