การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

อาณาจักรฟังไจ

อาณาจักรสัตว์

    :: ความหลากหลายของสัตว์

    :: สัตว์ที่ไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง

    :: สัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ

           ไฟลัมไนดาเรีย

           ไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส

           ไฟลัมมอลลัสคา

           ไฟลัมแอนเนลิดา

           ไฟลัมนีมาโทดา

          ไฟลัมอาร์โทรโพดา

          ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา

           ไฟลัมคอร์ดาตา

    :: แบบฝึกที่ 6.1

    :: แบบฝึกที่ 6.2

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

    :: กลุ่มที่โนโทคอร์ดไม่พัฒนาเป็นกระดูกสันหลัง

    :: กลุ่มที่มีกระดูกสันหลัง     

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

----------------------๐๐๐--------------------
๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

 

 

กลุ่มที่โนโทคอร์ดไม่พัฒนาไปเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง

 

          สัตว์ในไฟลัมคอร์ดาตาที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
สัตว์กลุ่มนี้ยังไม่มีโครงร่างแข็งค้ำจุน ภายในร่างกาย ตัวอย่างเช่น

          ยูโรคอร์เดต (Urochodate) เป็นสัตว์ที่มีถุงหุ้มตัว ประกอบด้วยสารคล้ายเซลลูโลส ตัวเต็มวัยไม่มีโนโทคอร์ด ไม่มีเส้นประสาทขนาดใหญ่บริเวณหลังและหางจะหดหายไปในระยะตัวเต็มวัย ตัวอย่างเช่น เพรียงหัวหอมเป็นต้น

          เซฟาโลคอร์เดต (Cephalochordate) เป็นสัตว์ที่ระยะตัวเต็มวัยมีท่อประสาทขนาดใหญ่ที่บริเวณหลัง มีโนโทคอร์ดยาวตลอดลำตัวและมีตลอดชีวิต มีช่องเหงือกที่คอหอยและมีหางตัวอย่างของสัตว์กลุ่มนี้ได้แก่ แอมฟิออกซัส ซึ่งเป็นสัตว์ขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในบริเวณน้ำตื้นชายฝั่งทะเล

          คาร์นิเอต้า (Craniata) ลักษณะของสัตว์กลุ่มนี้ คือ เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกขากรรไกร (agnatha) มีกล่องหุ้มสมอง (cranium) และมีsemicircular canal
1 อัน ตัวอย่างคือ แฮกฟิช (hagfish) มีลักษณะเฉพาะคือ เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แต่มีแกนสันหลัง ไม่มีขากรรไกรจัดเป็นปลาปากกลมชนิดหนึ่ง มีกล่องหุ้มสมองที่เป็นเป็นกระดูกอ่อน มี เซมิเซอร์คูลาร์คาแนล (semicircular canal) 1 อัน

          การจำแนกคาร์นิเอต้า เดิมเคยจัดแฮกฟิช อยู่สัตว์มีกระดูกสันหลัง แต่มีนักวิจัยหลายคนค้านว่าไม่ควรจัด แฮกฟิช อยู่ในกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งนี้เนื่องจากมีลักษณะหลายอย่างที่แตกต่างกันคือไม่มีกระดูกสันหลัง (vertebrae) มี เซมิเซอร์คูลาร์คาแนล (semicircular canal) เพียง 1 อัน ขณะที่กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆ มี เซมิเซอร์คูลาร์คาแนลตั้งแต่ 2 อันขึ้นไป และไม่มีกล้ามเนื้อที่ครีบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการว่ายน้ำ ดังนั้น ปัจจุบันนักวิจัยส่วนใหญ่จึงแยก hagfish ออกจากกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง แต่ยังมีนักวิจัยบางส่วนยังจัดให้เป็นกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง ซึ่งการจัดจำแนกประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลังนี้แล้วแต่ว่าผู้อ่านจะพิจารณาถือตามระบบของใคร ซึ่งนักวิจัยต่างมีเหตุผลที่สนับสนุนงานวิจัยของตนเองและเป็นที่ยอมรับในหลักการของวิทยาศาสตร์ อาจจะมีบุคคลบางกลุ่มเห็นด้วยและมีบุคคลอีกส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยก็ได้

 

 

 

 

   

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ